1 oktober 2012

Genomför en skolbiblioteksutredning i Göteborg

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Helene Odenjung (FP) och Ann Catrine Fogelgren (FP) att Göteborgs stad genomför en skolbiblioteksutredning.

– Läsning är grunden för allt lärande och är avgörande för att ge eleverna ett levande språk och verktyg att ta till sig andra kunskaper. Skollagen kräver att alla skolenheter, oavsett huvudman, ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Därför vill vi att det genomförs en lokal skolbiblioteksutredning, säger kommunalrådet Helene Odenjung (FP).

En rapport från Kungliga biblioteket visar att hälften av landets elever saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek. En av sex elever saknar helt skolbibliotek. Ett 50-tal kommunala skolor i Göteborg valde att inte besvara undersökningen. 46 skolor svarade att de inte har tillgång till något skolbibliotek, varav 19 kommunala.

– Tillgången till skolbibliotek, resurser och bibliotekarier varierar kraftigt både inom och mellan stadsdelarna och vi vill få en kartläggning över situationen. Biblioteken i skolan fyller en viktig funktion och är en plats för lust och lärande. Utan bildning kan vi inte vända vikande kunskapsresultat, avslutar biträdande kommunalrådet Ann Catrine Fogelgren (FP).