28 maj 2009

Odenjung (FP): Oroande mobbingundersökning i Göteborg!

Idag presenterades två nya rapporter som skildrar hur Göteborgs skolelever både drabbas av och förhåller sig till mobbning. En av rapporterna har använt sig av den så kallade Olweusenkäten, där cirka 3600 Göteborgselever på mellan- och högstadiet deltog.

- Att nästan varannan elev på högstadiet upplever att klassläraren har gjort lite eller inte något för att motverka mobbing i klassen de senaste månaderna är oroande och allvarligt. Jag blir uppriktigt ledsen när en stor del av dem som blivit mobbade också uppger att de inte har berättat för någon annan om händelserna. Dessa ungdomar blir än mer utsatta, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP) i en kommentar till undersökningen.

- Arbetsro och trygghet är av avgörande betydelse för skolan. Att elever mobbas, kränks och hotas är helt oacceptabelt. Ingen elev ska behöva vara rädd för att gå till skolan. För mig är det en självklarhet att skolpersonal ska agera direkt mot mobbing när den uppstår och att vi hela tiden ska arbeta förebyggande. Vi får inte svika dessa ungdomar och folkpartiet vill att alla skolor i Göteborg ska arbeta med vetenskapliga och beprövade metoder mot mobbing. Det är dags för den styrande minoriteten att ta ansvar, avslutar Helene Odenjung (FP).

Läs mer i GP.

26 maj 2009

Odenjung (FP): Den liberala skillnaden vågar prioritera!

Idag har kommunalrådet Helene Odenjung (FP) presenterat folkpartiet liberalernas i Göteborg budgetförslag för 2010.

– Vi tror på den enskilda människan och förtroendet för den enskildes kraft. Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar, inte hinder, för initiativ och alternativ. Folkpartiet liberalerna prioriterar skola och omsorg, där göteborgarna får valuta för sina skattepengar och får göra egna val, säger Helene Odenjung.

– I en ekonomiskt ansträngd situation med minskade skatteintäkter och ökade kostnader för försörjningsstöd blir det än viktigare att skattebetalarnas pengar också används på bästa sätt. Genom effektiviseringar och konkurrensutsättning får vi finansiellt utrymme för en oförändrad skatt. Vi ska vara sparsamma och göra rätt prioriteringar, fortsätter Odenjung.


– Vi halverar antalet SDN. Samtidigt införs ett flexiblare och rättvisare system som möjliggör för göteborgarna att avgöra vart pengarna ska gå, genom att öronmärka resurserna för förskolan, grundskolan och hemtjänsten, fortsätter Odenjung.

Prioriterade frågor:

  • Platsgaranti införs i förskolan samtidigt som öppna förskolor och språkförskolor stöttas.
  • Vi öronmärker skolans resurser. Grundskolan tillförs 20 Mkr för en satsning på elever både i behov av stöd och extra utmaningar, där barnens läsande stimuleras ytterliggare.
  • Nobelklasser inom grundskolan och gymnasiet med särskilda inträdesprov införs.
  • Gymnasieskolans eleversättning höjs för att ytterligare höja kvalitén. Utbildningsnämnden förstärks med 30 Mkr, samtidigt som vi slår samman utbildningsnämnden och vuxenutbildningsnämnden.
  • Stadsarkitekt införs.
  • En jobb- och integrationssatsning införs för att bekämpa utanförskapet med bl a praktikplatser.
  • Inför euron i Göteborg som parallell valuta för att stärka stadens roll som besöks-, evenemangsort och handelspartner.
  • Äldreombudsman införs.

– Göteborg ska utvecklas till Sveriges ledande kunskapsstad. Fokus i folkpartiets budget är skolan och omsorgen om våra medborgare. Göteborg ska präglas av initiativ och alternativ. Ett Göteborg där mångfald ses som en styrka, avslutar Helene Odenjung.


Fler bilder från presskonferensen hittas här.

Du kan ladda ner budgeten här eller läsa mer här.

www.valstugan.eu

På vår lokala kampanjblogg, www.valstugan.eu kan du följa vad som händer i vår valstuga i Göteborg.

20 maj 2009

Våldsutsatta tjejer får personlarm

Våren 2007 motionerade folkpartiet liberalerna om att utreda möjligheterna att förse kvinnor och unga tjejer som utsatts för hot eller våld med personlarm. Nu genomförs ett pilotprojekt med larm i Göteborg, det beslutade kommunstyrelsen idag.

- På andra håll i landet tycker man att det här är en bra idé. Kommunerna är skyldiga att arbeta särskilt med våldsutsatta kvinnor. Att använda larm är en liten del för att kunna lösa en stor fråga, säger förslagsställaren Helene Odenjung (FP) till GP.

19 maj 2009

Dominansen från Stockholm ökar

Vi vill inte ha samma gubbar i samma soffor. Flytta ut delar av SVT till Göteborg eller behåll målet att 55 procent ska produceras utanför huvudstaden, skriver Eva Flyborg (FP) på GP debatt idag.

15 maj 2009

Debatt: Sopa ut resterna av all homofobi

I dag 15 maj firar vi FN:s internationella familjedag. Det är en dag som av många skäl är värd att fira, men kanske inte så som många fundamentalister tänker sig. För många människor är familjen "kärnfamiljen" - mamma, pappa och barn, där äktenskapets dygder och släktens och artens fortlevnad är det i grunden väsentliga för familjebildningen. Det skriver Stefan LandbergGT debatt.