22 september 2008

Darvik (fp): Inför en litterär kanon i Göteborg!

Kultur. Folkpartisten Axel Darvik har idag motionerat till kommunfullmäktige att Göteborgs stad ska införa en litterär kanon i skolplanen och att den ska tas fram av experter på språkinlärning, litteratur och pedagogik.

- Barn som läser får ett större ordförråd och ett rikare språkbruk, deras chanser att lyckas i skolan och i arbetslivet blir oerhört mycket större genom mer läsning. Jag tycker att det är dags att vi stimulerar våra barn än mer till läsning och en litterär kanon är ett sätt att göra detta, säger Axel Darvik ledamot (fp) av kommunfullmäktige och kulturnämnden.

- Vi vet att sambanden mellan skönlitteraturläsning, läsförmåga och elevens förmåga att klara andra skolämnen är starkt. Samtidigt utgör skönlitteratur en viktig ingång till det svenska språket. Göteborgs skolelever behöver en litterär kanon, avslutar Axel Darvik (fp).

17 september 2008

Göteborg behöver spetsgymnasium

Göteborg tillhör de orter som erbjudits möjlighet att starta spetsutbildningar inom gymnasiet. Det tycker vi inom utbildningsnämnden är ett bra förslag, men tydligen inte s, v och mp som tackat nej till försöksverksamheten, skriver Helene Odenjung kommunalråd och gruppledare i Göteborg idag på GP debatt.

Helene har sedan tidigare motionerat till fullmäktige i Göteborg i samma fråga.

Bra genomgång från Polisen

Kommunstyrelsen fick på dagens möte en grundlig genomgång av Polisens arbete och bild av den senaste tidens olika gänguppgörelser och skottlossningar. Genomlysningen tillkom genom en begäran från fp.

- Vi vet, vi följer, vi agerar, vi har planer, är den grova sammanfattningen från Polisens sida. Men räcker det är den naturliga följdfrågan? Det hjälper ju inte den enskilde göteborgaren att Malmö har en liknande situation eller att vi hittills haft rena turen så att ingen oskyldig skadats, uttalar Mikael Janson (fp) med anledning av det som sades på hearingen.

- Det är bra med planerna på fler närvarande tillgängliga poliser som motkraft mot bilden av Göteborg som en gangsterstad där buset tagit över. Det handlar inte bara om att skapa förtroende för polisen i vissa områden där vi vet att rekryteringen till gängen främst sker och det gäller att aktivt mota Olle i grind, utan för alla göteborgare, fortsätter Mikael Janson (fp).

- Utanförskapet är en tydlig grogrund och det fortsätter att växa. Unga på glid dras in i destruktiva gängbildningar. Det är för stort för att enskilda stadsdelar att lösa när det kommer till kommunens ansvar för att bryta utvecklingen. För självklart bollas en stor del av ansvaret för utvecklingen tillbaka på kommunen. Det är kommunledningens ansvar, som inte tagits. Ung & Trygg är bra, men det krävs mer strategiskt stöd ut i verksamheten, konstaterar Mikael Janson (fp).

- Det hade varit en styrka att från kommunens sida ha beslutat om en kommungemensam strategi för integration direkt under kommunledningen. Vi hade också behövt kommuncentral kompetens som stöd ut i verksamheten för att motverka att unga dras in i olika destruktiva subkulturer som är vägen in i kriminalitet. Jag kan också konstatera att vi utifrån dagens diskussion träffat helt rätt med den motion vi lagt om att ta fram verktyg för att se sociala insatser för unga som en investering för framtiden istället för bara en kostnad i nuet. Vi vet redan tidigt vilka barn som är på väg att tappa fotfästet och de får inte lov att lämnas vind för våg, vare sig förr eller senare, och det är ett gigantiskt misslyckande att vi inte kommit längre i att ta tag i den problematiken!, avslutar Mikael Janson (fp).

Motionen finns att läsa här.

Ge konstnärer betalt för ditt arbete

Kultur. - För oss folkpartister är det självklart att konstnärer skall få betalt för det arbete som de utför. Att konstnärer antas arbeta gratis är en kulturpolitisk skandal som har pågått i decennier.
Det säger, Madeleine Sjöstedt (fp), Helene Odenjung (fp) och Ewa Bertz (fp), med anledning av att Stockholm stad har beslutat att följa det avtal som Konstnärernas riksorganisation (KRO) och staten upprättat.

Från och med 1 januari 2009 kommer Liljevalchs konsthall, Kulturhuset och Stockholms stads andra institutioner som anlitar konstnärer att som första kommun i Sverige följa det avtal som KRO och staten upprättade under 2007.

- Självklart borde konstnärer som ställer ut i Göteborg och Malmö också få ersättning enligt avtalet men det hänger på att socialdemokraterna göra samma utfästelse. Vi är beredda! Avslutar de tre folkpartisterna Madeleine Sjöstedt, kultur- och idrottsborgarråd i Stockholm, Helene Odenjung, kommunalråd i Göteborg, och Ewa Bertz, kommunalråd i Malmö.

De tre folkpartisterna skrev igår en debattartikel i ämnet i Sydsvenskan, läs den här.

Fakta om avtalet
I Stockholm, där folkpartiet styr över kulturpolitiken, har det gjort flera viktiga reformer för att förbättra konstnärsperspektivet och tillväxten i Stockholms kulturliv de senaste åren.
Avtalet mellan Konstnärernas riksorganisation (KRO) och staten gäller egentligen bara statliga institutioner. Men folkpartiets inställning har hela tiden varit att också Stockholms stads institutioner - Liljevalchs konsthall/konstkansliet och Kulturhuset i första hand - ska följa det.

16 september 2008

Enhetliga regler väntas för avtalspensioner

Pensioner. Det är glädjande att vi nu efter alla turer sedan jag lade min motion år 2003 får ett enhetligt regelverk om jämkning av kommunala avtalspensioner med andra inkomster, såsom via egna bolag, för stadens före detta chefer och politiker som erhåller sådan pension, säger Mikael Janson (fp) ersättare i kommunstyrelsen.

Arvodesberedning med socialdemokraterna som enda nej-sägare beslöt igår att föreslå kommunstyrelsen att för framtida avtalspensioner för förtroendevalda inarbeta en klausul att Göteborgs stad har rätt att ta del av inkomstdeklarationer med bilagor samt årsbokslut i egen verksamhet. Tidigare har Personal- och Arbetsmarknadsdelegationen med samma politiska majoritet på Mikael Jansons (fp) initiativ fattat ett likalydande beslut för före detta kommunala chefer.

- Det här är en fråga om etik och moral. Det är viktigt att vi får ett regelverk som är tydligt, öppet och konsekvent. Nu hoppas jag att kommunstyrelsen en gång för alla slår fast förslaget till beslut från arvodesberedningen, avslutar Mikael Janson (fp).

Läs mer:
SR: Tuffare kontroll av pensioner

15 september 2008

Ge konstnärerna betalt

Kultur. Staten och kommunerna har i årtionden varit njugga mot konstnärer. Från 2009 skall Stockholm följa det avtal som Konstnärernas riks­organisation och staten upprättade 2007. Frågan är om Malmö ocg Göteborg vågar göra detsamma, skriver de tre folkpartisterna Madeleine Sjöstedt, kultur- och idrottsborgarråd i Stockholm, Helene Odenjung, kommunalråd i Göteborg, och Eva Bertz, kommunalråd i Malmö i Sydsvenskan idag.

10 september 2008

Göteborg behöver ny älvförbindelse

Infrastruktur. Miljöpartiet och Vänstern yrkade på kommunstyrelsen idag om att Göteborgs Stad inte ska stå kvar vid den avsiktsförklaring som Göran Johansson (s) skrev under gemensamt mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen, Vägverket och Göteborgs Stad. Avsiktsförklaringen innebär att Göteborgs stad ställer sig bakom ett fortsatt arbete med att förverkliga investeringen i Marieholmstunneln. Deras yrkande röstades ner.

- Göteborgs infrastruktur har varit kraftigt eftersatt under lång tid. Behovet av en ny älvförbindelse är stort men också Västlänken och hamnbanan. Investeringar som både Göteborgarna och Västsveriges näringsliv länge har väntat på, säger kommunalrådet Helene Odenjung (fp) i en kommentar till kommunstyrelsens beslut tidigare idag.

- Göteborg har nu uttalat en viljeinriktning. Vi önskar en älvtunnel och är beredda att titta på en modell att finansiera bygget delvis via avgifter. Mp och v säger nej till en tunnel men ja till avgifter. Deras skräckscenario är att vi får en tunnel men inga avgifter, för mig är det tvärtom, att vi få avgifter men ingen tunnel, avslutar Helene Odenjung (fp).

Läs mer om vad Helene tycker i frågan på hennes blogg.

8 september 2008

Investera i unga i riskzonen!

Socialtjänsten. I en motion till fullmäktige föreslår folkpartisterna Mikael Janson och Helene Odenjung att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att ta fram modeller som stöd för att, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, bättre kunna värdera olika lämpliga insatser för unga i riskzonen.

- Det är dags att vända på perspektiven. Vi behöver ta fram metoder och modeller för att inom socialtjänsten bättre kunna bedöma behovet och omfattningen av åtgärder för unga på glid. Istället för att se sociala insatser för barn och unga som en kostnad i nuet, borde det istället i betraktas som en investering i framtiden. Såväl för den enskilda individen som samhället i stort, säger Mikael Janson och Helene Odenjung i kommentar till deras motion.

- Insatserna måste sättas in tidigt och att det ska göras rätt, så att vi på ett tidigt stadium kan stoppa rekryteringen av unga till kriminella gäng. Vi lägger idag stora resurser från samhällets sida när det redan gått snett med våldsbrott, kriminalitet och förstörelse som följd. Der finns goda exempel i andra städer och aktuell forskning som går ut på att hitta modeller som gör att resurserna kan läggas där de gör mest nytta från början. Det är dags för det även i Göteborg, avslutar Mikael Janson och Helene Odenjung.

Motionen kan läsas
här.

4 september 2008

Nu förändras skolan snabbt

DEBATT. Efter ett långt sommarlov har nu Göteborgs elever kommit tillbaka till skolbänken. De är tillbaka i en skola i förändring. Sedan valet 2006 då Jan Björklund blev skolminister har en rad beslut tagits för att skapa en bättre skola för både elever och lärare. Det skriver folkpartisterna Helene Odenjung, Eva Flyborg och Cecilia Wigström på GT debatt idag.

Göteborg behöver en stadsarkitekt

I slutet av januari motionerade Kjell Björkqvist (fp), Helene Odenjung (fp), Ann Catrine Fogelgren (fp) och Mikael Janson (fp) till fullmäktige om att inrätta en stadsarkitekt i Göteborg. På kommunstyrelsen idag bordlades motionen tills oktober, då den kommer att behandlas. Motionen har varit uppmärksammad sedan den skrevs och har debatteras sedan dess. Idag uppmärksammas motion återigen i GT. Du kan läsa motionen här.

I senaste numret av GöteborgsLiberalen skriver Ann Catrine Fogelgren om behovet av en ny stadsarkitekt i Göteborg. Tidningen kommer i brevlådan till alla medlemmar i folkpartiet liberalerna i Göteborg i nästa vecka.

3 september 2008

Göteborg behöver spetsutbildningar!

Skola.På dagens kommunstyrelse avstyrkte socialdemokraterna tillsammans med miljöpartiet och vänstern regeringens försöksverksamhet med spetsutbildningar.

- Göteborg riskerar nu att tappa i konkurrenskraft om man inte ansöker om att få spetsutbildning. Andra kommuner är mycket positiva och intresserade. För mig är det en självklarhet att Sveriges nästa största stad ska ha spetsutbildningar. Polhem och Hvitfeldtska ligger redan i startgroparna för att ansöka, säger Helene Odenjung (fp) kommunalråd i en kommentar till beslutet.

- Jag hoppas verkligen att (s) tar sitt förnuft till fånga för våra elever med specialbegåvningar behöver stimulans och nya utmaningar. Det är dags att vi även satsar på dessa elever. Göteborg behöver Nobelklasser, avslutar Helene Odenjung (fp) som tidigare har motionerat om frågan till fullmäktige. Hennes motion kan läsas här.

Regeringen har sedan tidigare meddelat att försöksverksamheten förläggs till 20 orter i landet. Göteborg borde självklart få möjligheten anser Helene Odenjung.

Svart på vitt: Göteborgs äldreboenden är vårdinrättningar och inget mer!

Äldreomsorg.På dagens kommunstyrelse behandlades finansdepartementets remiss om ändringar i fastighetstaxeringslagen innebärande att äldreboenden ska betraktas som boenden och därmed beslås med fastighetsavgift. Stadskansliets förslag till svar är att eftersom det inte är fråga om boenden utan vårdinrättningar ska inte fastighetsavgift tas ut.

- Göteborgs äldreboenden har allt mer blivit rena vårdinstitutioner. Det framgår svart på vitt av kommunens remissvar på de föreslagna ändringarna i fastighetstaxeringslagen. Det svar vi nu har skickat till finansdepartementet visar på ensidigheten i den åldringsvård som socialdemokraterna idag byggt upp i Göteborg. På den punkten skulle vi i folkpartiet liberalerna och Alliansen vilja se en helt annan inriktning, säger Mikael Janson (fp), ersättare i kommunstyrelsen i en kommentar.

- De ska till en remiss om förändrad fastighetsavgift för Göteborgs stad ska bekräfta verkligheten och en gång för alla slå fast det vi länge hävdat och arbetat för att förändra, men det nuvarande politiska styret vägrat erkänna, att den mest adekvata beskrivningen av dagens äldreboenden är att "kalla det ett vårdboende" där "det stora flertalet av de som idag flyttar in på äldreboendena, är så svaga att boendetiden på äldreboendet är kort" som det nu utsägs i stadskansliets tjänsteutlåtande. Det är märkligt, hur sanningen ibland kryper fram bakvägen, när haspen inte är på frestas man tillägga. Nu har vi det svart på vitt, avslutar Mikael Janson (fp).