27 januari 2012

Rödgröna förskolepolitiken har havererat

Den rödgröna förskolepolitiken är ett haveri och saknar visioner. Trots krisen fortsätter de rödgröna att motverka fler alternativ och initiativ som kan förbättra situationen i Göteborgs stadsdelar. Förskolans pengar används även till andra verksamheter, det skriver Helene Odenjung (FP) på GP debatt i dag.

Krönika: Hur lång tid får det ta?

I höstas besökte jag hemtjänstverksamheten på Opaltorget (SDN Västra Göteborg). Personalen lyfte flera problemområden, bland annat parkeringssituationen, som upplevs som väldigt problematisk. Hemtjänsten gör larmutryckningar och att då hitta en parkeringsplats nära bostaden är svårt, särskilt kvällar, nätter och helger. Det drabbar givetvis klienten/patienten som får vänta längre och personalen, som får böter när de väljer att parkera, trots förbud, för att snabbare kunna ge hjälp.

Att inte behöva parkera långt ifrån patientens bostad är också viktigt eftersom personalen bär på material som behövs. Personalen påpekar också att det händer att man är rädd för sin egen säkerhet när man tvingas parkera och gå för långa sträckor kvällar och nätter.
Stadsledningskontoret svarade mig, efter mitt studiebesök, att man var medveten om problemet och att ett ärende var på väg upp till kommunstyrelsen. Ärendet var uppe första gången i veckan (25/1) men beslut i frågan kommer fattas tidigast 8 februari.

Nyttoparkeringstillstånd finns, men det finns framförallt två olösta problem.
1) Idag gäller nyttoparkeringstillstånden inte för hemtjänsten
2) Nyttoparkeringstillstånden är dyra och en betungande utgift i verksamheten. Miljötillstånden som reducerat avgiften kraftigt har den rödgröna majoriteten avskaffat. (
se gårdagens blogginlägg)

Detta kan inte vara en omöjlig uppgift att lösa tycker jag. Redan 1998 uppmärksammade vi i Folkpartiet att det fanns ett problem att hitta parkeringar för distriktsjukvården och att det fick negativa konsekvenser för vårdtagarna. År 2003 föreslog sedan Jonas Ransgård (M) att nyttoparkeringstillstånden skulle utökas för att underlätta för hemtjänstpersonalen och hemsjukvården. I juni 2010 fick stadsledningskontoret i uppdrag att göra en nulägesbeskrivning över parkeringssituationen och vid behov föreslå åtgärder. Förslaget som vi ska besluta om nu är att ge trafikkontoret i uppgift att utreda nyttoparkeringstillstånden och informera hemtjänstpersonalen om gällande parkeringsregler.

Mer utredning alltså. Jag kommer yrka på att utredningen ska göras skyndsamt. En tydlig deadline verkar behövas. Jag förstår om hemtjänstpersonalen är frustrerad.

Ann Catrine Fogelgren, biträdande kommunalråd

26 januari 2012

Krönika: Avskaffandet av miljötillstånd drabbar hemsjukvården

Igår beslutade den rödgröna majoriteten i kommunstyrelsen att parkeringstillstånden för miljöbilar ska försvinna. De menar att parkeringstillstånden stimulerar till bilkörande och minskar andelen göteborgare som går, cyklar eller åker kollektivt.

Vi i alliansen menar att miljöbilar fortfarande är bättre än andra bilar och att kommunen ska fortsätta uppmuntra göteborgarna att köra miljövänligt. Därför vill vi behålla det särskilda tillståndet för miljöbilar. Av den totala bilparken i Göteborg är andelen miljöbilar fortfarande låg, 9,8 % i Västra Götaland. Därför behövs fortfarande incitamentet.

Beslutet att avskaffa miljöparkeringstillstånden har även andra konsekvenser. Hemsjukvården och distriktsköterskejouren har idag nyttoparkeringstillstånd för att snabbt kunna besöka sina patienter. Hemtjänsten borde också ha dessa tillstånd.

Problemet med nyttoparkeringstillståndet är att det är dyrt. Idag kostar ett tillstånd 10 000 kr per år och fordon. Det är en betungande utgift för hemsjukvården. Hittills har man kunnat kombinera tillståndet med ett miljöparkeringstillstånd och fått ner kostnaden dramatiskt till 65 kr för tre år! Detta har alltså socialdemokraterna, miljö- och vänsterpartiet alltså satt stopp för. Hemsjukvården och andra verksamheter som bistår göteborgare i svåra situationer kommer drabbas av ökade kostnader. För hemsjukvårdens utryckningar är cykel eller kollektivtrafik inte ett alternativ.

Ann Catrine Fogelgren, biträdande kommunalråd

24 januari 2012

"Uppmuntra göteborgarna att köra miljövänligt"


Det som för bara några år sedan betraktades som en viktig åtgärd för miljön anses nu miljöfarligt. De rödgröna majoriteten vill ta bort parkeringstillstånden för miljöbilar. Redan nu till sommaren skall de sista tillstånden utfärdas. Bilfientligheten har blivit starkare starkare än miljöengagemanget.

- Vi vill fortsätta att uppmuntra göteborgarna att köra miljövänligt. Ett ökat resande med kollektivtrafik och cykel är nödvändigt, men bilen kommer aldrig att ersättas helt. Miljöbiltillstånden har varit en bra morot för fler att välja miljöbil, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

Läs mer på Alliansen i Göteborgs blogg.

Uppdatering 26/1: Martin Wannholt, Helene Odenjung och David Lega skriver i dag på GT debatt om avskaffandet av
miljöbiltillstånden.

18 januari 2012

Alliansen föreslår barnkulturplan

Barn och unga ska ha rätt till kulturupplevelser och kulturskapande oavsett var de bor i staden. Så ser det inte ut idag då barn och ungas tillgång till kultur kan se mycket olika ut beroende på var man bor.

För att förändra detta har Alliansen i Göteborg lämnat in ett förslag till kommunstyrelsen om att upprätta en stadsövergripande barnkulturplan för Göteborg. Förslaget innebär att det arbete som nu pågår med revisionen av den kulturpolitiska strategin för Göteborg kompletteras med ett uppdrag att skapa en barnkulturplan.

- Göteborg behöver satsa på barnkulturen och det behövs ett helhetsgrepp i staden när det gäller barns rätt till kultur, säger biträdande kommunalrådet Ann Catrine Fogelgren (FP). Med en stadsövergripande plan kan vi se till att barn får samma förutsättningar framöver till uttryck och upplevelser.

Läs mer.

Bostadsbristens Göteborg orsakar hemlöshet

Socialstyrelsen har i veckan publicerat en kartläggning av antalet hemlösa i Sverige. Det visar sig att 660 personer i Göteborg befinner sig i akut hemlöshet. Det är en oerhört hög siffra. Lägg därtill de ytterligare 2 640 personer som saknar egen bostad och tvingas bo på sociala boenden, träningslägenheter eller hos bekanta. Detta måste vi göra något åt. När alla, mer eller mindre resursstarka, jagar efter bostad är det allt för lätt att prioritera ner de akut hemlösa – uteliggare och personer med social problematik. Detta måste vi göra något åt, det skriver Cecilia Wigström (FP) på GP debatt i dag.

13 januari 2012

6 800 förskolebarn går i för stora barngrupper

Barngrupperna och förskolekön har aldrig tidigare varit så stora samtidigt i Göteborg. Det är dags för den rödgröna majoriteten att sluta dölja sina brister. Trots ökade resurser och kraftig utbyggnad av förskoleplatser i Göteborg klarade inte ens hälften av stadsdelarna av att erbjuda plats inom fyra månader. Samtidigt går drygt 6 800 barn i för stora barngrupper i Göteborg, skriver Helene Odenjung (FP) på GP debatt i dag.

Helene utvecklar sitt resonemang om krisen i förskolan på sin blogg.

11 januari 2012

Ny politik för fler bostäder

Många vill bo i Göteborg och därför måste det byggas fler bostäder i snabb takt. Men den röd-gröna majoriteten når inte heller i år sitt eget modesta mål för byggandet. Nu behövs nya lösningar, det skriver bland annat folkpartisterna Pär Ekström och Kristina Bergman Alme på GP debatt i dag.

Läs gärna äldre nyheter på samma tema.

10 januari 2012

Odenjung (FP): Skriv in skolket i terminsbetygen

I dag uppmärksammar Göteborgs-Posten att endast två stadsdelar i Göteborg kan presentera jämförbar frånvaro vid samtliga skolor. Folkpartiet kräver nu att det införs skolk i betygen och kommungemensamma riktlinjer för hur frånvaron ska hanteras.

- Skolk är en allvarlig varningssignal om att något inte står rätt till. Den ska inte ignoreras. Att åtta av tio stadsdelar inte kan rapportera om eleverna skolkar duger inte. Staden är skyldig att hålla sig informerad och nu krävs det ändring. Vi vill att skolket rapporteras hem till föräldrarna utan dröjsmål och att det skrivs in i terminsbetyget, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP). Läs mer.