31 juli 2008

Bevärlig byråkrati

Vår globaliserade värld förändras mycket snabbt. Tyvärr går det inte lika fort i Göteborg. Dagens organisation har inte lyckats tillgodose göteborgarna behov av förskoleplatser, boenden till äldre och personer med funktionsnedsättningar. Den nuvarande organisationen har stora brister när det gäller målstyrning. Det måste vi förbättra. Det skriver idag folkpartisterna Sefan Landberg, Piotr Kiszkiel, Ann-Sofie Lagerstedt, Bo Anderssen, Peter Schuckink Kool, Bengt Pervik på GT debatt. Samtliga är vice ordf i olika SDN i Göteborg

Det är ett dystert arv som s lämnat efter sig

1990 fanns inga bostadsområden i Göteborg som präglades av utanförskap. För Sverige totalt var siffran tre. 2006 var siffran totalt 156 varav nio områden i Göteborg. De som bar ansvaret i den förra regeringen och kommunledningen i Göteborg är samma personer som i dag leder det socialdemokratiska partiet. De tillsammans skapade ett land där en halv miljon människor hamnade i utanförskap, skriver folkpartisterna Eva Flyborg, Mikael Janson och Cecilia Wigström på GP debatt idag.

23 juli 2008

Föräldrar har inte rätt till semester från sina barn

Det är dags att bryta med den förhärskande socialdemokratiska attityden där föräldrarnas eget ansvar alltid hamnar i skymundan. Det är dags att uppvärdera föräldrarnas personliga ansvar för familjen och barnen, skriver Helene Odenjung (fp) kommunalråd i Göteborg tillsammans med Torkild Strandberg och Lennart Gabrielsson på GP debatt idag.

9 juli 2008

Utanförskapet ökar i Göteborg

Senaste upplagan av rapporten Utanförskapets karta visar att segregationens utbredning i Göteborg fortsätter.

- Utvecklingen är oroande och visar att Göran Johanssons integrationspolitik för Göteborg inte fungerar, säger Mikael Janson (fp), ersättare i kommunstyrelsen i en kommentar till Utanförskapets karta som presenterades igår.

- Utanförskapets karta visar hur utanförskapet ökat under hela det socialdemokratiska regeringsinnehavet. Värre är att skillnaderna fortsätter att öka i Göteborg enligt kommunens egen statistik, trots högkonjunktur och en sysselsättningspolitik från alliansregeringen som givit resultat på nationell nivå de sista åren, konstaterar Mikael Janson.

- Vi har sedan tidigare krävt att det införs en Integrationskommission i Göteborg som kan ta ett samlat grepp över hela staden samt budgeterat 100 miljoner för att vända den neråtgående spiralen. Segregationen måste hanteras som den viktiga ödesfråga den är för hela Göteborgssamhället, inte bara en bland alla andra frågor, fortsätter Mikael Jansson (fp).

- Vi skulle verkligen behöva mer av regeringens politik i Göteborg. Av de 92 000 jobb som skapades i Sverige under 2007 gick 41 000 till en person med invandrarbakgrund. Hittills i år har samma grupp svarat för hälften av den totala sysselsättningsökningen jämfört med samma period året innan. Nu krävs det förändring i Göteborg, på allvar, avslutar Mikael Janson (fp).

Läs rapporten på:
www.folkpartiet.se/utanforskap

2 juli 2008

Väntat och välkommet om cykelbron!

Det säger kommunalrådet Helene Odenjung (fp) om miljödomstolens besked till en gång- och cykelbro över älven. I dag gav miljödomstolen besked att den tänkta gång- och cykelbron inte får byggas. Farleden i Göta Älv och hamnen är av riksintresse, och nackdelarna med bron överväger fördelarna.

- Från folkpartiets sida har vi tidigare, genom en motion av Kjell Björkqvist, Lennart Duell och Helena Holmberg, föreslagit miljövänliga färjor mellan norra och södra älvstranden. Älven och sjöfarten är ett riksintresse och så länge det är så kan vi inte bygga lågbroar – det är domstolens besked.

- Visst ska vi ha fler älvförbindelser men inte bara för gång- och cykeltrafikanter. Kollektivtrafiken är minst lika viktig. Nu kan vi lägga dessa pengar (närmare 500 miljoner) på en ny Göta Älvbro och satsa på färjor i skytteltrafik över älven istället. Göteborg är en sjöfartsstad - det ska vi fortsätta utveckla! avslutar Helene Odenjung.