30 maj 2008

Inget stöd till föreningar som diskriminerar!

Ikväll invigs den andra HBT-festivalen i Göteborg. Folkpartiet har i sitt budgetförslag för 2009 ett uppdrag för att stimulera föreningar att bli bättre med att förebygga förekomsten av diskriminering, där sexuell läggning och könsidentitet kan vara en del.

- Det värmer att se en HBT-festival i Göteborg. Samtidigt behöver Göteborgs stad göra mer för att få fler göteborgare att våga vara öppna med sin sexualitet. Ett led i detta arbete är att vi vill ställa krav på de föreningar som får kommunala bidrag också ska arbeta med mångfald och jämställdhetsplaner, säger Helene Odenjung kommunalråd (fp).

- Idrottsklubbar och föreningar får inte bli en frizon för trakasserier eller diskriminering. De föreningar som inte tar dessa frågor på allvar ska inte heller ha något stöd, avslutar Helene Odenjung.

Fler än en behöver få ett instegsjobb!

Den 1 juli 2007 införde regeringen möjligheten för arbetsgivare att anställa människor som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige med en lönesubvention där anställningen kombineras med SFI (svenska för invandrare). Sedan införandet har 45 personer i Göteborg fått ett sådant insteg på arbetsmarknaden, endast en av dem har fått chansen via Göteborgs stad.

- Vi vill att Göteborgs stad upprättar en handlingsplan för hur staden ska kunna anställa nyanlända flyktingar och invandrare via instegsjobben och därför tar vi nu ett sådant initiativ i kommunstyrelsens Personal- och Arbetsmarknadsdelegation. Det är dags att vi som arbetsgivare går i bräschen, för vi behöver en ökad mångfald bland vår personal. Instegsjobben är ett sätt att minska människors utanförskap och samtidigt öka mångfalden i kommunen, säger Mikael Janson (fp) ersättare i kommunstyrelsen.

- Göteborg stad måste börja agera, vi har stora pensionsavgångar som närmar sig allt fortare och ska vi kunna klara välfärden framöver behöver vi få in fler på arbetsmarknaden, inte färre. Vi har ett samhälleligt ansvar som vi måste ta och detta förslag är ett steg på rätt väg. Det är anmärkningsvärt att det hittills inte hänt mer från kommunens sida, som den största och mest tongivande arbetsgivaren i hela regionen, när det nu finns den möjlighet som instegsjobben ger och som ju bara är en vinstaffär för alla, den enskilde, kommunen och hela göteborgssamhället, avslutar Mikael Janson.

29 maj 2008

Göteborg behöver äldreboenden med språkinriktningar!

Alliansen i Göteborg genom Mikael Janson (fp) och Carina Liljesand (kd) anser att det är dags att införa möjligheten att starta äldreboenden med språkinriktningar. Sedan tidigare har de två tillsammans med Jonas Ransgård (m) fått igenom att kommunen ska öppna för andra servicegivare inom hemtjänsten än kommunen för att kunna erbjuda hemtjänst på fler språk än svenska.

- Hemmet får inte bli ett fängelse för äldre oavsett om individen bor kvar hemma eller på ett äldreboende. Det är rent ut sagt för illa och oacceptabelt hanterat ute i stadsdelsnämnderna när en ensam äldre invandrare inte har någon annan som kan förstå vad man vill, förutom kökspersonal som kan tolka ibland. Denna isolation är oacceptabel, säger Mikael Janson (fp), ersättare i Göteborgs kommunstyrelse.

- Den attityd som framskymtar i bland annat GP:s reportage för någon tid sedan om att inte göra allt som står i vår makt för att hjälpa den som är språkligt isolerad på ett äldreboende är skrämmande. Att en äldre person som tappat det svenska språket får skylla sig själv och efter bästa förmåga lösa problemet själv är skrämmande. Det finns gott om flerspråkig kompetens bland våra medarbetare inom äldreomsorgen och hemtjänsten. Låt oss nyttja denna resurs. Då kan vi tillmötesgå den enskildes önskemål och behov, avslutar Carina Liljesand (kd), kommunalråd som tillsammans med Mikael Janson motionerat i frågan till fullmäktige.

Motionen kan läsas här;
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____73009.aspx

28 maj 2008

Låt Geråsen vara!

Igår fattade Byggnadsnämnden ett beslut som innebär att området Geråsen i Vättlefjäll, beläget mellan Gunnilse, Gunnared och Bergum, beläggs med en områdesbestämmelse som innebär att området klassas som fritidshusområde. Inga bygglov för boendeytor utöver 60 kvm ska hädanefter beviljas i området.

- Folkpartiet har tillsammans med övriga allianspartierna motsatt sig de nya bestämmelserna i flera remissinstanser. Att klassa ett område med 25 fastigheter, varav 20 är permanent bebodda, som fritidshusområde är för oss verklighetsfrämmande, säger Helena Holmberg (fp) vice ordförande i miljönämnden och Ann Catrine Fogelgren (fp) ledamot i Byggnadsnämnden, som anser att dagens beslut är helt orimligt. Med anledning av beslutet lägger de idag en interpellation i fullmäktige om principerna för klassning av fritidshusområde i Göteborg.

- Boende uppger att kommunen aldrig har skickat signalen att det skulle vara några problem kopplade till att området i realiteten sedan länge har övergått från att vara ett fritidshusområde till ett permanent bebott område. Varför ändra på det nu? avslutar Holmberg och Fogelgren.

Interpellationen finns att läsa på Helena Holmbergs hemsida;
https://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____73024.asp

Alla kan bidra!

Idag har kommunalrådet Helene Odenjung (fp) presenterat folkpartiet liberalernas i Göteborg budgetförslag för 2009.

- Vi tror på den enskilda människan och vår politik bygger på ett förtroende för den enskildes kraft och vi menar att politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar, inte hinder, för initiativ och alternativ. Folkpartiet liberalerna driver en välfärdspolitik med tydliga prioriteringar av kärnverksamheter som skola och omsorg säger Odenjung.

- Vi är fler som betalar skatt än tidigare. Genom effektiviseringar, konkurrensutsätt-ning och viss försäljning, får vi finansiellt utrymme för satsningar på skola, äldreomsorg och kollektivtrafik. När dessa satsningar är genomförda sänker vi skatten för 2009 med 15 öre och ytterligare 10 öre 2010, fortsätter Odenjung.

- Vi ger Göteborgarna makten tillbaka över sina egna liv. Det är de som bäst vet vilken förskola, skola eller hemtjänst som motsvarar deras önskemål. För att nå dit genomförs en omorganisering av stadsdelsnämnderna till 11 SDN. Samtidigt införs ett flexiblare och rättvisare system som möjliggör för medborgarna själva att avgöra vart pengarna ska gå, i form av ett peng-system för förskolan och grundskolan, fortsätter Odenjung.

Satsningar: • förskolan får möjlighet att minska gruppernas storlek, införa platsgaranti samtidigt som öppna förskolor och språkförskolor stöttas.

• grundskolan tillförs 80 Mkr för en satsning på läsa-skriva-räkna garanti, på lärarfortbildning och insatser för elever både i behov av stöd och extra utmaningar.

• gymnasieskolans ersättning höjs för att ytterligare höja kvalitén, införa Nobelklasser, satsning på lärlingsutbildning samt införa en gymnasieingenjörsutbildning. Utbildningsnämnden förstärks med 30 Mkr.

• äldreomsorgen får 50 Mkr som kan användas för mer personal och fler aktiviteter som höjer kvaliteten i boendet.

• kulturnämnden förstärks med 20 Mkr bl a för arbetet med Göteborg som kulturhuvudstad 2014.

• sociala resursnämnden får 20 Mkr för att bl a kunna fullfölja Alliansens satsning på boende för hemlösa.

• kommunledningen förstärks med 6 Mkr för att säkra kompetensen när det gäller tortyrskadade, arbete med att motverka gängkriminalitet etc.

• en Jobb och integrations-satsning görs med 100 Mkr med bl a integrationsstrategi, validering och arbetsplatsförlagda utbildningar.

• kollektivtrafiken tillförs 130 Mkr för kvalitetshöjande åtgärder i form av fler bussar och tätare trafik.
- Fokus i folkpartiets budget är skolan och omsorgen om våra medborgare. Vi gör en särskild satsning på Universeum som möjliggör att alla elever får ett årligt besök på Universeum. Vi vill väcka intresset och fresta med sökande efter kunskap i de naturvetenskapliga ämnena, säger Helene Odenjung.

- För våra medborgares bästa behövs bra utbildning och bra omsorg, men vi behöver också minska klyftorna. Mångfald såväl när det gäller etnisk bakgrund som kön, ålder eller sexuell läggning, måste eftersträvas. Nya jobb och integration kan åstadkommas genom att Göteborg blir en "frizon" med förtroende från staten. Vi vill prova nya vägar för att matcha arbetslösa och arbetsgivare och nyföretagande. Vi behöver en bättre kollektivtrafik, bygga 2 500 nya bostäder under 2009 och ny älvförbindelse. Satsning på jämställd idrott, fler ridvägar och ett tryggare och vackrare Göteborg behövs för att se till helheten - Göteborg som en attraktiv stad för alla, fortsätter Odenjung.

- I folkpartiet liberalernas budget finns och fler förslag som gör att Göteborg – staden i våra hjärtan – blir en ännu bättre stad att leva i. Ett Göteborg präglat av initiativ och alternativ. Ett Göteborg där mångfald ses som en styrka. Ett Göteborg som fokuserar på skola, vård och omsorg. Alla kan bidra! avslutar Helene Odenjung.

(Fp-budgeten finns som pdf-dokument på Göteborgs stads hemsida,
www.goteborg.se eller på folkpartiet liberalerna i Göteborgs hemsida, www.folkpartiet.se/goteborg.
Den kan också beställas i pappersversion eller som pdf-dokument via stadssekreterare Stefan Landberg på e-post
stefan.landberg@stadshuset.goteborg.se eller på 0707-61 27 41.)

14 maj 2008

Positionspappret för Shanghai har mer att önska

På kommunstyrelsens sammanträde imorgon fattas beslutet om stadens positionspapper för samarbetet mellanShanghai och Göteborg. Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna anser att detfinns mer att önska av dokumentet och vill se en omarbetning av dokumentetinom ett år.

- Det är med viss tillfredsställelse jag kan konstatera att Göteborgs stad efter snart ett decenniums debatt från min sida äntligen har ett positionspapper för utbytet med Shanghai,säger Mikael Janson (fp), ersättare i kommunstyrelsen.

- Det är uppseendeväckande att det har dröjt så länge, från början fanns inte ens några formella beslutom samarbetet som kommit att bli det absolut mest omfattande stadsutbytet för Göteborgs del. Efter det att folkpartiet liberalerna väckte frågan i fullmäktigehar vi börjat få ordning på besluten och processen. Nu när Göran Johansson i slutet av maj ännu en gång åker för att befästa systerstadsavtalet med Shanghai, finns ett dokument som lyfter frågan om demokrati. Göteborg ska vara ett demokratiskt föredöme och det ska vi vara hela vägen, inte minst i våra relationer till den ekonomiskt viktigaste staden i världens största diktatur, fortsätter Mikael Janson.

- Det är dock viktigt att i positionspappret ytterligare skärpa medvetenheten om en aktiv hållning i frågan om mänskliga rättigheter i vårt utbyte med Shanghai, menar Mikael Janson.

- Vi tycker också att det är väl långtgående att dra slutsatsen att Göteborgsregionens export till Kina ökat så mycket mer än övriga Sverige som ett direkt resultat av utbytet med Shanghai. Det är mest ett spel för gallerierna då relevanta jämförelser med motsvarande industriregioner i omvärlden saknas liksom en bedömning av näringslivets utveckling oaktat detta specifika utbyte, säger Mikael Janson.

- Vi är därutöver kritiska till hur kostnaderna för utbytet presenteras. De måste göras tydligare, inte minst med tanke på att detta samarbete ligger i gränslandet för den kommunala kompetensen och det idag bollas med olika siffror i olika sammanhang, avslutar Mikael Janson.

Yrkandet som läggs på kommunstyrelsen imorgon finns att läsa här;
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/News____70916.aspx

Du kan höra Mikael i en intervju med Sveriges radio här och det uppmärksammas också av Göteborgs-Posten idag (15/5).

9 maj 2008

Debatt: Vi måste få fler att gå och rösta

I valet till EU-parlamentet 2004 bidrog en enda mans heliga vrede till att det lilla missnöjespartiet junilistan fick drygt 363000 röster. I häradet Dals Långed- Bengtsfors, i landskapet Dalsland, ett med svenska mått mätt fattigt glesbygdsområde, ilsknade jägaren Göte Johansson till. Svenska Jägareförbundet organiserar i dag drygt 200000 av Sveriges cirka 265000 aktiva jägare. Förbundet ger ut tidningen Svensk Jakt som når alla medlemsprenumeranter. Inför EU-valet 2004 hade tidningen skickat ut ett antal frågor till de politiska partierna där de gavs möjligheten att ge sin syn på jaktrelaterade frågor. Några partier svarade diffust och glesbygdsfientligt. Andra svarade inte alls. Det enda partiet som plockade upp frågeställningarna och belyste dem var junilistan.Jägar-Göte, som aldrig tidigare intresserat sig för politik, tände till på skarpen. Han lade han ner sin fulla kraft på att nå ut med budskapet: Rösta på junilistan. Och väljarna hörsammade. Jägar-Götes valjakt ledde till att hela 26 procent av det totala antalet röster på junilistan kom från det område Götes drev gick, det skriver Annika Beijbom, ordförande i EU-nätverket folkpartiet liberalerna Göteborg på GT debatt idag.

7 maj 2008

Satsningar på kunskap och infrastruktur saknas!

Helene Odenjung kommunalråd och gruppledare för folkpartiet liberalerna i Göteborg kommenterar den rödgröna minoritetens budgetförslag för 2009.

- Inte med ett ord nämns behovet av en ny älvförbindelse - för annat än cyklar i Göteborg. Satsningar på kollektivtrafiken är bra men blir näst intill verkningslösa om bussar och spårvagnar måste fortsätta köa över älven. En region som vill växa måste satsa på infrastruktur och kunskap. De förslagen lyser med sin frånvaro i den rödgröna budgeten, säger Helene Odenjung i en kommentar till förslaget.

- Ambitionen att fler ska få godkänt i betyg är på tok för lågt. Alla elever behöver mötas av höga positiva förväntningar och få nya utmaningar. Göteborg behöver en strategi för att bli kunskapsledande i Sverige och dit är det långt. Vi beklagar att regeringens satsningar på utbildningsområdet inte återfinns i budgeten, Lärarlyftet ex nämns inte överhuvudtaget, konstaterar Helene Odenjung
.

- Full behovstäckning i förskolan är en pinsam nyhet i budgeten! Föräldrar måste självklart kunna lita på att få en förskoleplats i tid - något Göteborg inte gjort sedan lagen infördes - annars ska kommunen betala skadestånd. Jag saknar också en satsning på färre barn i grupperna, avslutar Helene Odenjung.

5 maj 2008

Debatt: Dags att hissa EU-flaggan även i Göteborg

Nyligen meddelade miljöpartiets språkrör att de inte längre anser att Sverige ska gå ur EU, då samarbetet numer är klimatvänligt och mindre centraliserat. Även här i Göteborg har motståndet mot samarbetet varit svalt från vänsterpartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna.Sedan Sverige, därmed också Göteborg, blev medlem i unionen har det gått flera år av framgångsrikt samarbete mellan kommunen och EU. Trots detta syns sällan samarbetet fysiskt i staden.Ett tydligt exempel på detta är Europeiska Unionens flagga, som syns överallt i världen, men inte i Sveriges andra stad.Under 2004 motionerade jag i fullmäktige om att kommunen vid lämpliga dagar, exempelvis vid Europadagen 9 maj, skulle flagga vid officiella byggnader som tillhör staden med den blå flaggan med gula stjärnor, det skriver Kristina Bergman Alme, (fp) vice ordförande i Konsumentnämnden och ersättare i fullmäktige på GT debatt idag.

Inför gymnasieingenjörsutbildning i Göteborg – redan nu!

Folkpartiet liberalerna ger imorgon Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ansöka om dispens för att få starta en gymnasieingenjörsutbildning i Göteborg så snart som möjligt, samt att förvaltningen erbjuder dagens teknikelever ett fjärde år på gymnasiet.

- Om Sverige ska vara en framgångsrik industrination på 2000-talet måste vi förse industrin med duktiga ingenjörer och rekryteringsläget börjar bli akut. År 2020 kommer det att saknas mellan 10 000 och 18 000 ingenjörer i Sverige. Det är dags att vi återinför en gymnasieingenjörsutbildning i Göteborg, säger Helene Odenjung, kommunalråd (fp) och vice ordförande i Utbildningsnämnden.

- Vi vill även se över möjligheterna att erbjuda ett fjärde år för de elever som nu läser tredje året på våra teknikprogram, vilket kräver en dispens från regeringen, avslutar Helene Odenjung.

1 maj 2008

Välkommen att titta i skyltfönstret Mona!

Göteborg har många olika skyltfönster där det erbjuds en mängd saker att studera. Vissa inslag känns lockande, andra mindre tilltalande. Låt oss ge några exempel:
I ett skyltfönster hittar vi skolan. Göteborg kan stoltsera med en stor andel friskolor. Antalet friskolor har under de senaste tio - tolv årens socialistiska styre vuxit. Fler elever och föräldrar använder friheten att välja och göra aktiva skolval. Det är naturligtvis positivt med en stor bredd av utbildningsalternativ som skapar ett ökat engagemang bland elever och föräldrar. Det är vår förhoppning att detta göteborgska skylfönsters innehåll är något bra även för Mona Sahlin, trots att dina partikamrater hellre vill anvisa skola, det skriver Helene Odenjung tillsammans med övriga Alliansledare i Göteborg på sidan 4 i Expressen idag.