28 maj 2008

Låt Geråsen vara!

Igår fattade Byggnadsnämnden ett beslut som innebär att området Geråsen i Vättlefjäll, beläget mellan Gunnilse, Gunnared och Bergum, beläggs med en områdesbestämmelse som innebär att området klassas som fritidshusområde. Inga bygglov för boendeytor utöver 60 kvm ska hädanefter beviljas i området.

- Folkpartiet har tillsammans med övriga allianspartierna motsatt sig de nya bestämmelserna i flera remissinstanser. Att klassa ett område med 25 fastigheter, varav 20 är permanent bebodda, som fritidshusområde är för oss verklighetsfrämmande, säger Helena Holmberg (fp) vice ordförande i miljönämnden och Ann Catrine Fogelgren (fp) ledamot i Byggnadsnämnden, som anser att dagens beslut är helt orimligt. Med anledning av beslutet lägger de idag en interpellation i fullmäktige om principerna för klassning av fritidshusområde i Göteborg.

- Boende uppger att kommunen aldrig har skickat signalen att det skulle vara några problem kopplade till att området i realiteten sedan länge har övergått från att vara ett fritidshusområde till ett permanent bebott område. Varför ändra på det nu? avslutar Holmberg och Fogelgren.

Interpellationen finns att läsa på Helena Holmbergs hemsida;
https://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____73024.asp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar