28 februari 2011

"Vi behöver en stadsarkitekt"

För ett par år sedan föreslog Folkpartiet liberalerna i en motion att inrätta en stadsarkitekt i Göteborg. Debatten om en stadsarkitekt har sedan dess levt ett eget liv och fick nytt liv i samband med att Stadsbyggnadskontoret i dagarna fick en ny direktör. Vi saknar en konstnärlig ledare som kan vara spindeln i nätet, hålla ihop frågorna om stadens utveckling, vara en kraft för en samlad vision och ha ett tydligt mandat att driva en debatt kring dessa frågor. Det finns nu större möjligheter än på länge att inrätta en funktion som tar till vara de möjligheterna och det är en tjänst som stadsarkitekt. Det skriver Helene Odenjung och Kjell Björkqvist på ETC debatt.

Förbättra snöröjningen

Snöröjningen i Göteborg har ibland varit bristfällig under den snörika vintern. Det har för göteborgarna inneburit svårframkomliga gångbanor och många halkolyckor. Alliansen i Göteborg har lagt ett förslag till Kommunstyrelsen som kan leda till bättre snöröjning i staden.

I Göteborg ansvarar fastighetsägare för väghållningen av gångbanor, gångvägar, trottoarer och trappor utmed och mellan fastigheter. När gångbana saknas och tomten eller fastigheten gränsar direkt mot gatan finns det särskilda regler ska 1,2 meters bredd från fastighetens tomtgräns räknas som gångbana. Om fastigheten inte ligger i direkt anslutning till gångbanan (det kan t ex finnas en gräsmatta eller plantering emellan) ansvarar fastighetsägaren för gångbana som ligger inom 10 meter från tomtens/fastighetens gräns. Därtill finns vissa undantag för fastighetsägarens ansvar, exempelvis om en buss- eller spårvagnshållsplats finns vid fastigheten. De olika gränsdragningarna och ett svårförståeligt och opraktiskt regelverk har lett till snöröjningen inte alltid genomförts fullt ut.
Alliansen i Göteborg vill nu att staden utreder om väghållningen kan bli bättre med ett samlat kommunalt ansvar, likt modellen i Stockholm.

- Under vintern har det rapporterats om många halkolyckor i Göteborg, där människor skadat sig på grund av dåligt grusade gator. Ansvarsutkrävandet vid sådana olyckor hade förenklats om det funnits ett samlat kommunalt ansvar. En person som bryter ben eller handled ska inte behöva veta om man ramlat innanför en 1,2-metersgräns eller inte, säger Ann Catrine Fogelgren (FP), biträdande Kommunalråd i Göteborg.

I nyhetsflödet: GT,

24 februari 2011

Stoppa bekämpandet av bilismen!

I eftermiddag kommer folkpartisten Birgitta Ling-Fransson att lägga en interpellation till kommunfullmäktige om de förändrade parkeringsvillkor och kraftiga parkeringsavgiftshöjningarna som väntar göteborgarna.

- Göteborg har redan i jämförelse med andra städer redan höga parkeringsavgifter och vi har svårt att förstå varför avgifterna ska höjas ytterligare. Vi är också kritiska till att parkeringstillstånden för miljöbilar mer eller mindre avskaffas, säger Birgitta Ling-Fransson (FP), ersättare i fullmäktige och ledamot av trafiknämnden.

- Vi finansierar en stor del av vår välfärd tack vare fordonsindustrin i Västsverige och samtidigt bekämpar stadens majoritet bilismen med alla tänkbara medel. Vi är oerhört oroade för vilka effekter kraftiga prishöjningar och förändrade parkeringsvillkor kan få för näringslivet i stadskärnan. Snart är det omöjligt att bo i centrala Göteborg och samtidigt inneha en bil, det är bara att beklaga, avslutar Birgitta Ling-Fransson (FP).

Låt omvalet till VGR bli demokratiskt!

När nyheten om "Socialdemokraternas röstskola" i Vivalla i Örebro kom ut i lokal-TV, under valkampen i höstas, och sedan via youtube var det många som ifrågasatte om detta kunde vara ett acceptabelt inslag i ett demokratiskt samhälle. Nu har valprövningsnämnden fastställt att det inte var acceptabelt. Ordningen kring förtidsröstningen i Vivalla den 1 september var en direkt bidragande faktor till omvalet i Örebro. I Västra Götaland var det en rad faktorer som spelade in i beslutet om omval till regionfullmäktige, bland annat 104 felaktigt godkända budröster i Göteborg. I Göteborg kunde vi också se ett liknande fenomen som valskolan i Örebro, men då kallat vallots, i Bergsjön på valdagen i fjol. Det skriver Cecilia Wigström mfl på GT debatt i dag.


Göteborg är en bilberoende stad

Tänk om. Kraftigt höjda parkeringsavgifter och slopade parkeringsförmåner slår hårdast mot dem som har det sämst, det skriver kommunalrådet Helene Odenjung, tillsammans med Jonas Ransgård och David Lega på GP debatt i dag.

21 februari 2011

Friidrotten ställs offside

Göteborgs stad planerar för ännu en ny fotbollsarena. Rambergsvallen ska omdanas till allsvensk standard så att Hisingslaget BK Häcken kan fortsätta med att spela sina hemmamatcher på just Hisingen. Gott så långt, kan man tycka. Det egentliga problemet är inte fotbollens, eller BK Häckens, behov av en ny arena. Nej, men det kan leda till en situation där fotbollens behov riskerar att tränga undan möjligheterna för de andra idrotterna som i dag är verksamma på och kring Rambergsvallen. Det skriver Anders Wettergren (FP) på GT debatt tillsammans med Alliansens representanter i Idrott och föreningsnämnden.

20 februari 2011

Fullmäktigedebatt om snöröjningen

I en interpellation till fullmäktige lyfter Kristina Bergman Alme frågan om stadens snöröjning som hon menar har varit under all kritik i vinter. Bland annat vill hon få svar från kommunledningen om hur staden kan bli bättre på att utkräva ansvar från entreprenörer som snöröjer på kommunens kontrakt och hur staden kan bli bättre på att utkräva ansvar från privata fastighetsägare.

I nyhetsflödet: SR
,

Integration med ökat fokus på jämställdhet

Tio år är mediantiden från uppehållstillstånd till arbete för kvinnor som flytt eller invandrat till Sverige. Därför är en av dagens största jämställdhetsutmaningar att skapa en integrationspolitik som ger kvinnor och män samma möjligheter. Det skriver integrationsminister Erik Ullenhag (FP)på GP debatt.

18 februari 2011

Regionen lider av svagt styre

Den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen klarar inte av att vara tillräckligt kraftfull i fråga om viktiga infrastruktursatsningar, till exempel att E20 bör byggas ut till fyrfältsväg hela sträckan från norra länsgränsen till Alingsås. I brist på enighet kring kollektivtrafiken beslutade Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sjukvårdspartiet i höstas att minska intäkterna till Västtrafik, vilket skapar svårigheter att finansiera viktiga satsningar i kollektivtrafiken. Det skriver Jonas Andersson, regionråd och gruppledare för Folkpartiet i Västra Götalands regionen tillsammans med sina kollegor i Alliansen, på GT debatt.

Foto: Anna Sigvardsson

14 februari 2011

Inrätta en plan för att förebygga suicid

I en motion till fullmäktige föreslår biträdande kommunalråd Ann Catrine Fogelgren (FP), att Göteborg stad utreder möjligheterna till att inrätta en strategisk plan för att förebygga självmord (suicid).

- I det glömda Göteborg lever många människor som mår riktigt dåligt och det är dags att politiken i högre grad prioriterar området. Det är ett stort folkhälsoproblem att hundratals människor varje år väljer att ta sina liv, säger Ann Catrine Fogelgren (FP) i en kommentar till sin motion.

- Forskning visar att suicid går att förebygga, bland annat genom ökad kunskap och genom att bryta tabun kring psykisk ohälsa. Endast 5 av 290 kommuner i landet har en handlingsplan och vi vill att Göteborg blir den sjätte. Göteborg behöver ett kommunövergripande arbete för att minska förekomsten av suicid, avslutar Ann Catrine Fogelgren (FP).

I nyhetsflödet: SR, GP,

Länge leve kärleken!

Äldre par som har levt ett helt liv tillsammans ska inte behöva skiljas åt när den ena maken behöver flytta till ett äldreboende. Det måste därför finnas äldreboenden och omsorg som är anpassade för par. Folkpartiet driver på för en parboendegaranti i hela landet. Alla par ska ha rätt att, om de så vill, bo tillsammans livet ut. För kärleken, den finns hela livet igenom.

Nytt nummer av GöteborgsLiberalen

Framför dig har du en ny upplaga av GöteborgsLiberalen och detta nummer är lite speciellt eftersom vi med detta inleder den 70:e årgången av tidningsutgivning inom föreningen.

Läs fler dokument från Folkpartiet Liberalerna Göteborg på Slideshare.

13 februari 2011

Omval till regionfullmäktige

I fredags meddelade valprövningsnämnden att det kommer bli omval till Västra Götalands regionfullmäktige, vilket innebär att nära 1,2 miljoner invånare kommer att gå till valurnorna till våren.

-Hurra, val i år igen! Tänk att vi kan byta majoritet i Västra Götaland redan om ett par månader. Älskar val, så kommenterade kommunalrådet Helene Odenjung nyheten på twitter.

Folkpartiets gruppledare i regionfullmäktige, Jonas Andersson, kommenterar nyheten på sin blogg och nedan i ett inslag med Västnytt.

5 februari 2011

Skapa bättre förutsättningar för sjöfarten

Konkurrenskraft och nya jobb inom sjöfarten kommer att vara avgörande för att stärka konkurrenskraften i Västsverige de närmaste åren. Men det är bråttom för riksdag och regering att vidta åtgärder för att möjliggöra en sådan utveckling. Inrätta ett svenskt internationellt sjöfartsregister och kom till skott med tonnageskatten, skriver Rosie Rothstein, ledamot i regionfullmäktige, med flera på GP debatt.

4 februari 2011

Höjda ambitionern för barns lärande

Det ska inte vara möjligt att missköta en skola eller förskola och ändå ta ut vinst. Det är samtidigt märkligt att vänsterpolitiker alltid protesterar när vi möjliggör företagande i kvinnodominerade sektorer. Det skriver skriver biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni (FP) på GP debatt.

3 februari 2011

678 barn saknar förskoleplats

Enligt statistik som presenterades den 1 februari saknar 678 barn i Göteborg en förskoleplats. Jämfört med samma tid förra året (då 450 barn saknade förskoleplats) är det en ökning med 50 procent. Dock räknas ingen som köande. Den 1 januari minskade antalet stadsdelsnämnder i Göteborg från 20 till 10. Hur detta påverkar kravet på att söka förskolor i hela stadsdelen för att räknas som köande är dock fortfarande oklart.

Den nya SDN-indelningen av staden kan få stora konsekvenser för de barnfamiljer som söker förskoleplats. Anledningen är att det finns ett krav på att stå som sökande till hel stadsdel för att räknas som köande. Med de nya stadsdelarna är det i många fall ett mycket stort område som föräldrarna måste söka inom. Några lösningar från majoriteten finns ännu inte vilket är mycket anmärkningsvärt då problemet inte varit okänt.

- Det är skrämmande hur majoriteten under lång tid har varit handlingsförlamade när det kommer till behovet av fler förskoleplatser, säger kommunalrådet Kristina Tharing (M). Det blir alltmer tydligt att majoriteten döljer sig bakom definitioner för att dölja sina brister.

- Det enda som borde vara aktuellt att se till är om barnen har en förskoleplats eller inte, menar Kristina Tharing (M). Det är vad som räknas för föräldrarna och det borde vara det som räknas för politiken. Att tillgodose föräldrarnas förstaval måste vara målsättningen – oavsett var i staden detta gäller.

- Stadsdelsgränserna är ju bara på kartan, i verkligheten kanske familjen bor eller arbetar väldigt nära en förskola i annan stadsdel och då ska de naturligtvis kunna söka dit, säger kommunalrådet Helene Odenjung (FP). Vi vill ju tillgodose familjernas önskemål om typ av förskola, familjedaghem eller omsorg på udda tider, då får inte byråkratiska tolkningar av regelverken hindra det.

- Det är givetvis bra att 777 barn får erbjudande om plats men det får inte leda till större barngrupper, säger Helene Odenjung (FP). Men vi oroas över de signaler som kommer från föräldrar med stora barngrupper som fylls på med ännu fler barn. Det vore hög tid att komplettera statistiken med hur stora barngrupperna är. Förskolekön får inte ersättas med kö till personalens knä.

- Hur många gånger kan man upprepa ett löfte innan det blir till en lögn? Den frågan ställer kommunalrådet David Lega (KD). Socialdemokraterna har i över tio år lovat att få bukt med förskoleköerna. Resultatet av deras barnomsorgspolitik är sorgligt nog både överfulla barngrupper och fortsatta köer.