27 juni 2008

Pinsam hantering av kulturhuvudstadsansökan!

Igår rekommenderade Göteborg & Co kommunstyrelsen att inte kandidera till Europeisk Kulturhuvudstad 2014. De har utifrån den tid och de resurser som nu står till deras förfogande dragit slutsatsen att förutsättningarna inte är de bästa. Frågan väcktes redan 2005.

- Socialdemokraterna har sumpat Göteborgs chans att bli nominerad, kommenterar Helene Odenjung.

- Göran Johansson lade i slutskedet en våt filt över frågan i 8 månader (!), det är klart att man tappar tid att hinna förbereda en ansökan då. Andra kandidatstäder har lobbat i över ett år redan, säger en besviken Helene Odenjung (fp).

- Annat får kosta vad som helst men här är Göran Johansson själv så ointresserad att han medvetet saboterat chanserna. Kostnadsargumentet är ett rent svepskäl, det har varit känt hela tiden och hindrar inte i andra sammanhang som exempelvis Ullevi. Kan det vara osäkerheten om vi ska få det? Nej, det är inte heller hållbart, ett halvt löfte om en SM-final i bandy någon gång framöver gör att Göran är beredd att bygga en tillfällig bandybana på Heden för 17,5 miljon. Kulturfrågorna är inte högprioriterade hos Göran Johansson eller också kommer väl initiativet från fel håll, funderar Helene Odenjung.

- Det är pinsamt att Göran Johansson segat ut på detta i 2,5 år, men han vill väl absolut inte riskera att behöva tacka en alliansregering för att ha gett Göteborg Kulturhuvudstadsåret 2014. Göteborg hade en jättechans - den har Göran Johansson sumpat, avslutar Helene Odenjung.

Historien om kulturhuvudstadsåret 2014
I oktober 2005 lägger fp,m och kd ett yrkande i kommunstyrelsen med initiativet att Göteborgs stad ska ansöka om att bli kulturhuvudstad. Frågan bordläggs och på kommunstyrelsens sammanträde i november samma år beslutar majoriteten att ge Göteborg & Co ansvaret att utreda frågan. Läs yrkandet
här (doc).

Helene Odenjung skriver tillsammans med Cecilia Malmström och Cecilia Wigström på GP debatt om att Göteborg borde bli huvudstaden för kuktur. Läs
här.

I början av maj 2007 lämnar Göteborg & Co sin rapport till kommunstyrelsen, där Claes Bjerkne och Leif Nilsson från Göteborg & Co samt Kenneth Johansson från kulturförvaltningen lämnar en information om förutsättningarna för Göteborg beträffande kulturhuvudstadsåret 2014. Deras förslag är introducera allemansrätten på kulturområdet och lyfter fram olika fördelar varför Göteborg kan borde bli kulturhuvudstadsår. Om kommunledningen fattar beslut under våren kan arbetet med ansökan starta. Läs rapporten
här (pdf).

I slutet av maj bordlägger Göran Johansson skrivelsen från Göteborg & Co tills vidare. Efter 8 månader efterlyser Helene Odenjung och Axel Darvik på GP debatt vad som egentligen händer i frågan och varför ärendet fortfarande är bordlagt. Läs artikeln
här.

I februari 2008 beslutar kommunstyrelsen att ge Göteborg och Co att i samverkan med Göteborgs Stads kulturförvaltning arbeta fram ett förslag till kandidatur till europeisk kulturhuvudstad år 2014 för Göteborg. Alla partier förutom mp i kommunstyrelsen röstar för. Läs yrkandet
här (doc).

Den 26 juni översänder Göteborg & Co en hemställan att Göteborgs stad inte ska kandidera eftersom förutsättningarna inte är de bästa och att kommunstyrelsen ska godkänna detta. Läs hemställan
här (pdf).

26 juni 2008

Den här FN-dagen behövs

I dag den 26 juni är det FN:s internationella dag mot missbruk av och olaglig handel med narkotika, och det är ingen tvekan om att dagen behövs. I ett lokalt perspektiv är frågan om alkohol och droger synnerligen viktig. Drogvaneundersökningen som senast genomfördes under 2007 och presenterades i början av detta år visar att färre skolelever dricker alkohol men att fler intensivkonsumerar. Fp:s fullmäktigeledamot Stefan Landberg skriver idag på GT debatt om missbruk och narkotika.

25 juni 2008

Avvecklingen av äldreboenden i Göteborg fortsätter!

Idag presenterade Socialstyrelsen statistik över äldreomsorgens utveckling i Sverige. I Göteborg har antalet äldre som bor på särskilt boende minskat från 4872 till 4624 mellan oktober 2006 och oktober 2007. Folkpartiet liberalerna kräver nu förändring.

- Nu får det vara nog. Gång efter gång har vi debatter om att det ska bli enklare för äldre att få rätt till ett anpassat boende. Jag har själv varit den som sett till att stoppa förslaget om att göra det ännu svårare för de äldre att få ett särskilt boende. Nu är vi istället över alla partigränser överens om att det tvärtom ska bli lättare. I ord. I verkligheten fortsätter däremot socialdemokraterna in i återvändsgränden, uttalar Mikael Janson (fp), ersättare i kommunstyrelsen.

- Den styrande minoriteten säger sig vilja planera för ökade behov ute i stadsdelarna. Men i verkligheten ser vi inget av det. Tvärtom fortsätter man att lägga ned boendeplatser. Det kan ju i alla fall inte vara rätt väg för att få ord och handling att hänga ihop. Närmare 250 permanentboenden har försvunnit bara det senaste året i Göteborg enligt de siffror som nu redovisas, säger Mikael Janson (fp) med anledning av Socialstyrelsens statistik.

- För den styrande minoriteten i Göteborg är det hög tid att gå från ord till handlingen. Dagens politik håller inte. Våra äldre i Göteborg behöver få olika typer av boenden som kan attrahera olika grupper av äldre utifrån deras egna behov. Dagens äldreboenden liknar allt mer de gamla sjukhemmen. Situationen börjar bli allt mer alarmerande. Det är dags att ta ett samlat grepp för en utbyggnad av fler olika typer av äldreboende eftersom detta inte är något som de enskilda stadsdelsnämnderna mäktar med att lösa, avslutar Mikael Janson.

24 juni 2008

Gamla måste få service på sitt modersmål

Det finns all anledning att ta frågan om framtidens äldreboenden på allvar. Hemmet får inte bli ett fängelse för den äldre. Därför behövs det en handlingsplan för framtidens äldreboenden i Göteborg. Av de remissvar som föranleddes av en fp-motion i kommunfullmäktige, "Dags för nya tag om äldres boende", framgick särskilt tydligt oron för att inte kunna erbjuda boenden för olika grupper med särskilda behov. Det framkommer också i stadskansliets underlag inför 2009 års budget. Det skriver idag Mikael Janson (fp) ersättare i Göteborgs kommunstyrelse tillsammans med kommunalråden Jonas Ransgård (m) och Carina Liljesand (kd) på GT debatt.

18 juni 2008

Återinför syskonförturen för alla!

Alliansen vill återinföra syskonförturen i hela Göteborgs stad. s, mp vill med stöd av v göra en halvmesyr och införa förturen i de stadsdelar som inte har kö för tillfället.

- Det är pinsamt att de rödgröna partierna bara vill införa syskonförturen i de stadsdelar som för tillfället inte har någon kö till förskolan. Vad betyder "full behovstäckning" för socialdemokraterna? För bara 2 dagar sedan beslutade kommunfullmäktige om budgeten för 2009 och barnomsorgslagen har krävt detta i 14 år. Alliansen vill att syskonförturen ska gälla i alla stadsdelar för alla syskon. Nu blir det bara en halvmesyr som dessutom kommer att strida mot likabehandlingsprincipen. I Göteborg ska tydligen inte alla med, säger Helene Odenjung (fp) kommunalråd med anledning av att kommunstyrelsen idag fattar beslut i frågan.

- Förskolan är verkligen ett sorgebarn för Socialdemokraterna, oavsett vad de gör blir det fel. Med otydliga regler som "löpande under året när det är möjligt" och dessutom kräva att föräldrar ska köa till alla förskolor i stadsdelen för att räknas så blir det väldigt ovisst vad som gäller. De som drabbas är föräldrar och barn - och faktiskt också personalen som måste försöka förklara luddiga regler. Göteborg fortsätter att bryta mot lagen, därför är det med stor glädje att regeringen nu inför skadestånd till de som drabba(s) av köerna, avslutar Helene Odenjung.

Städa bort bärshuset!

På dagens kommunstyrelse begär stadskansliet att få utökat förordnande för vakterna i receptionen och Börshuset för att kunna agera mot den som dricker alkoholhaltig dryck eller skräpar ned eller uträttar sina behov på och vid trappan till Börshuset. Förslaget har sin upprinnelse i ett yrkande i kommunstyrelsen tidigare i år.

- Som initiativtagare till att kommunstyrelsen beslutade uppdra åt stadskansliet att återkomma med förslag om åtgärder för att återerövra Börshusets trappa ut mot Gustaf Adolfs Torg, Börsens och stadens paradentré, till alla göteborgare och besökare, är det förstås bra att det nu görs något, säger Mikael Janson, ersättare i kommunstyrelsen.

- Det är sorgligt hur smuts, skräp, urindoft och allmän stökighet tillåtits ta överhanden sommar efter sommar, och det är ju en trist bild vi ger besökare i vårt offentliga finrum. Det är därför bättre att åtminstone försöka göra något än inget alls. Nu väntar vi också bara på den ordentliga upprustning av trappan som behövs och är tänkt att göras, avslutar Mikael Janson.

11 juni 2008

Äntligen ett första steg mot mobila psykiatriteam!

Imorgon på torsdagens fullmäktige kommer Mikael Jansons interpellation om mobil psykiatri i Göteborg upp till debatt. I sitt svar på interpellationen instämmer nu ansvarig i kommunstyrelsen, Dario Espiga (s), i behovet och avser därför att ta ett gemensamt initiativ för inrättandet av mobil jourpsykiatri i samarbete med sjukvården.

- Det är med tillfredsställelse jag kan konstatera att Göteborgs stad nu kommer att ta ett initiativ för att bygga upp mobila psykiatriteam som bland annat kan bistå kommunens och frivilligorganisationernas såväl uppsökande verksamhet som olika boenden för människor med problem såsom övernattningsverksamhet för hemlösa, säger Mikael Janson (fp), ersättare i kommunstyrelsen.

- Det är på tiden att något händer. Det är skandalöst att Sveriges andra stad med utbredd hemlöshet samt problematik med psykisk och mental ohälsa, inte har några resurser att skicka ut när socialarbetare och frivilligorganisationer stöter på människor som de inte kan hantera. Det är de människor som befinner sig längst bort från allt men inte för den skull får tillåtas överges av allt och alla. Ett första steg mot något bättre kan vara att i akuta lägen eller svårbedömda fall kunna erbjuda professionellt psykiatriskt stöd ute på fältet, avslutar Mikael Janson.

Mikaels interpellation som behandlas på fullmäktige imorgon kan läsas här;
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____72170.aspx

10 juni 2008

Inrätta en integrationskommission för Göteborg!

- Göteborg är en delad stad. En stad där det finns de som är med och de som inte är med. Bilden av det go’a glada Göteborg har fått en allt mer illavarslande sorgkant runt sig. Trots högkonjunkturen visar nu även stadskansliets senaste sociala sammanställning som redovisas på dagens kommunstyrelse det vi i folkpartiet pekat på; skillnaderna ökar i Göteborg och det är de mest utsatta områdena, grupperna och stadsdelarna som inte hänger med, säger Mikael Janson (fp), ersättare kommunstyrelse.

Frågan är för stor för att enskilda stadsdelsnämnder eller bostadsbolag kan lösa den. Det var därför folkpartiet liberalerna en gång ville att kommunstyrelsen skulle ta fram en samlad offensiv integrationsstrategi för staden. Nu finns ett förslag i
vår budget för 2009 om att inrätta en politisk ledningsgrupp, en kommission för integrationsfrågorna, direkt under fullmäktige.

- Det är nödvändigt att ta till extraordinära åtgärder och sätta Göteborgs viktigaste ödesfråga högst på den politiska dagordningen. Det är idag märkligt tyst från kommunledningen. En sådan kommission vore en innovation som i sig skickar en tydlig signal, menar Mikael Janson.

- Om detta och mycket annat kommer vi att diskutera på det möte vi i folkpartiet bjudit in invandrarföreningar från hela Göteborg till imorgon kväll, dagen före 6 juni. Det är ett första rundabordssamtal om dessa viktiga frågor och hur vi tillsammans nu går vidare för att verkligen åstadkomma förändring, ett möte öppet för alla. Det finns också en symbolik i att det ligger dagen före nationaldagen, för hur välkomnande är vi i dagens Sverige egentligen?, avslutar Mikael Janson.