26 november 2008

Antisemitism ökar i Europa

Debatt. I Göteborg 2008, i ett offentligt sammanhang, presenterades flera personer med namn. Plötsligt, efter ett av namnen, viskade min granne: "Är han jude?". Piotr Kiszkiel (fp) är ledamot i kommunfullmäktige i Göteborg och skriver idag på GT debatt om att antisemitismen ökar i Europa.

24 november 2008

Äldre måste få mer inflytande

Debatt. I dag genomförs en konferens i Göteborg på temat "Att bli äldre och bo i Göteborg - är staden beredd?" Detta är en mycket viktig frågeställning. Befolkningsutvecklingen fram till 2050 kommer att innebära en kraftig ökning av andelen äldre. Det kommer att ställa krav på fler bostäder och boendemiljöer som är anpassade till äldre. Det skriver Jonas Ransgård, Mikael Janson (fp) och Carina Liljesand på GT debatt idag.

19 november 2008

Ta ett samlat grepp på äldres boende i Göteborg

Debatt om äldre. De flesta äldre vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Valfrihet handlar om att kunna få göra det, men också att kunna flytta till ett anpassat boende den dagen man vill det, skriver Mikael Jansson och Kerstin Ekman, båda folkpartistiska kommunpolitiker, det skriver de två på GT debatt.

Janson (fp): Ännu ett ickebeslut i äldreboendefrågan från vänsterblocket!

ÄLDRE På dagens kommunstyrelse röstade (s), (mp) och (v) emot förslaget från (fp), (m) och (kd) om att ge stadskansliet i uppdrag att följa äldreboendeutvecklingen och ta ett samlat centralt grepp för att möta de äldres behov i Göteborg.

- När ska Marina Johansson och socialdemokraterna börja agera? Idag fanns chansen, men den togs inte. Antalet platser fortsätter att minska samtidigt som behovet av fler boenden för äldre ökar. Äldres möjligheter till valfrihet blir allt sämre allt efter att stadselarna stänger gränserna mellan sig i avsaknad av boendeplatser att erbjuda. Det liknar allt mer en stadsdelsarrest för äldre. En utveckling som vi vill bryta genom att ta ett samlat grepp om frågan. Den är idag allt för stor för de enskilda stadsdelarna, kommenterar Mikael Janson, ersättare (fp) i kommunstyrelsen.

- Det är nu en allt mer ohållbar och ovärdig vals vi ser. Hanteringen av Ekmanska i Örgryte är syn för sägen och borde bara det ha väckt vänsteblocket. Tyvärr får de äldre göteborgarna med dagens icke-besked av allt att döma fortsätta vänta på ett seriöst svar på den berättigade frågan: Kan jag känna trygghet i att den dagen behovet och önskemålet finns, så finns det också ett boende för mig?, avslutar Mikael Janson (fp).

18 november 2008

Folkpartiet föreslår etiska transporter vid dödsfall i ett nytt förslag

Folkpartisterna Kerstin Ekman och Mikael Janson har motionerat till fullmäktige om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över ordningen för hur avlidna transporteras i Göteborg.

- Syftet med vår motion är att minimera onödiga transporter och slå vakt om den avlidnes och de anhörigas integritet och rätt att själva bestämma av vem och hur flytten av den avlidne ska ske, säger Kerstin Ekman (fp) och Mikael Janson (fp) i en kommentar till sin motion.

- Regelverk tolkas olika i Kommunsverige och Göteborg stads tolkning får etiskt tveksamma konsekvenser då den avlidne i princip transporteras fram och tillbaka över staden. Vår utgångspunkt är att det skulle kännas tryggare och ett värn för integriteten om en och samma entreprenör tar hand om livets slut. Det skulle även bespara vår miljö, avslutar Kerstin Ekman (fp) och Mikael Janson (fp).

Motionen kan läsas i sin helhet
här

14 november 2008

Äntligen mobila psykiatriteam!

- Det är utmärkt att den styrande minoriteten nu - äntligen - tar tag i frågan om att tillsammans med sjukvården utreda förutsättningarna för att få till stånd mobila psykiatriteam i Göteborg. Det är en utfästelse ansvarige Dario Espiga (s) gjorde i samband med att jag väckte frågan i fullmäktige för ett halvår sedan. Just därför är det samtidigt lite tråkigt att man sin vana trogen inte ens bemödar sig om att lägga det som ett gemensamt yrkande eftersom vi ju alla idag är överens om behovet, säger Mikael Janson (fp), ersättare i kommunstyrelsen.

- Det är på gränsen till skandalöst att uppsökande mobila team inte finns i en stad som Göteborg. Vi behöver uppsökande hemlöshetsverksamhet och professionell psykiatrisk kompetens som kan diagnostisera rätt och därmed veta hur man bäst hjälper. Människor som är omöjliga att få med sig till socialkontoret eller sjukvården, behöver också få hjälp. Därför är det så nödvändigt med mobila team som kan komma ut och möta dessa människor där de är, såväl i en akut krissituation som för att kunna börja den mer mödosamma vägen tillbaka till ett förhoppningsvis mer normaliserat och värdigt liv, fortsätter Mikael Janson (fp).

- Det är något vi lyft fram många gånger i olika sammanhang under årens lopp. Därför är detta - om än senkomna - initiativ nu så välkommet, avslutar Mikael Janson (fp).

13 november 2008

Ge göteborgs äldre svar på tal Marina!

Äldre. GP redovisar idag hur stadsdelarna fortsätter att avveckla platser på äldreboenden, samtidigt som kön fortsättar att öka. Dessutom stänger man allt mer gränserna mellan sig så att äldre inte kan flytta till det boende de vill. Vi kan bara inte låta tiden gå. Det är att svika Göteborgs äldre och deras anhöriga. Socialdemokraterna måste sluta ducka och ge göteborgarna ordentliga svar. Utvecklingen måste stoppas, säger Mikael Janson (fp) ersättare i kommunstyrelsen i en kommentar.

På kommande kommunstyrelse ligger på Mikael Jansons (fp) initiativ ett förslag från Alliansen att ge stadskansliet i uppdrag att ta tag i äldreboendefrågan och hitta nya lösningar på olika typer av boenden.

- Det räcker inte med att föra en dialog med stadsdelspolitikerna. Deras chackerande med de äldre måste få ett slut. Den styrande minoriteten i kommunstyrelsen måste därför visa lite politisk handlingskraft och ta sitt ansvar. Det behövs ett samlat grepp kring utbygganden av äldreboenden i Göteborg. Marina Johansson (s) har nu, återigen, möjligheten att rösta för ett sådant förslag. Ta den chansen nu, avslutar Mikael Janson (fp).

Mikael har sedan tidigare motionerat i frågan om ett samlat grepp för utbyggnanden av äldreboenden i Göteborg, motionen kan läsas här.

4 november 2008

Inrätta en utbildning i MR-kunskap!

I en motion i fullmäktige föreslår folkpartisterna Mikael Janson och Piotr Kiszkiel att inrätta en utbildning i kulturkompetens och mänskliga rättigheter med inriktning på relevanta länder som Göteborgs stad har utbyte med.

- Det är dags att sluta blunda och passivt legitimera diktaturer. Representanter från Göteborg har ett ansvar för att på bästa lämpliga sätt lyfta frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter under besök och utbyten med andra länder där det är uppenbart att dessa grundläggande värden inte respekteras, säger Mikael Janson och Piotr Kiszkiel med anledning av de har väckt frågan i fullmäktige.

- Även om den olympiska elden har slocknat i Peking har vi ett ansvar för att hålla den demokratiska processen igång, inte minst kan vi göra detta inom ramen för vårt omfattande samarbete med Shanghai som är den ekonomiskt viktigaste staden i världens största diktatur. Vi tror att en utbildning för alla som å kommunens vägnar är involverade i ett internationellt utbyte kan bidra med både kunskaper och insikter som är viktiga att ha med sig i bagaget när man som officiell företrädare ska representera Göteborg runt om i världen, avslutar Mikael Janson och Piotr Kiszkiel.

Motionen kan du läsa här.

3 november 2008

Inför ångerrätt vid gatuförsäljning

Konsument. Det bästa sättet att få gatuförsäljning trovärdig och accepterad är att införa rätt att ångra köp eller avtal. Vi hoppas att regeringen snarast inför en lagändring, skriver Kristina Bergman Alme (bilden) och Simone Lindsten från Göteborgs konsumentnämnd på GP debatt. Du kan besöka Kristinas hemsida här.