30 mars 2012

Miljöbov låtsas värna miljön i kväll

I kväll klockan 20:30-21:30 kommer Göteborg att uppmärksamma klimatfrågorna genom att delta i Earth Hour. För sjätte året i rad kommer ljusen att släckas längs Avenyn och på kommunala inrättningar, för att visa att Göteborg bryr sig om klimatet. Men ett äkta engagemang kräver att Göteborg gör mer än att släcka lyset en timme om året, det skriver Axel Darvik på GT debatt i dag.

28 mars 2012

Brister pekar på behov av rutiner och insatser inom hemtjänsten

Att samtliga hemtjänstlokaler med livsmedelshantering i Göteborgs stad har omfattande brister är oacceptabelt. Och det är inte ohederligt att få till en debatt om att förbättra detta förhållande, skriver Axel Darvik och Ann Catrine Fogelgren (FP) på GP debatt i dag i en replik.

20 mars 2012

Hemtjänsten kan inte hantera äldres mat

Nyligen presenterade Miljöförvaltningen rapporten Distribution av färdigförpackad mat inom hemtjänsten. Granskningen visar på omfattande brister runt om i stadsdelarna. Av 46 granskade kök konstaterades att samtliga inte levde upp till lagstiftningens krav. Även vid återbesök fann förvaltningen att krävda åtgärder inte hade vidtagits. Nu fordras omfattande insatser, skriver Axel Darvik och Ann Catrine Fogelgren (FP) på GP debatt i dag.

Läs rapporten från Miljöförvaltningen.

17 mars 2012

"Skolk en varningssignal om att allt inte står rätt till"

Förra året genomförde skolinspektionen en skolpliktsbevakning i 50 av landets grundskolor. Tillsynen visar att elever med stor frånvaro är ett utbrett problem, skolans åtgärder är inte tillräckligt effektiva, kommunerna saknar en samlad bild och ger ett otillräckligt stöd. Det är inte generellt för alla kommuner i landet, men i Göteborgs stad är detta ett problem.

Hög närvaro i skolan är avgörande för om eleverna ska kunna nå läroplanens mål. I undervisningen ger lärarna helheter och sammanhang, som aldrig kan prövas i prov och tester. Samtidigt är skolk en varningssignal om att allt inte står rätt till. Den signalen måste tas på allvar. Det skriver Helene Odenjung mfl på GT debatt i dag.

16 mars 2012

Äldres alkoholproblem är ett glömt område

Antalet äldre personer med riskfylld alkoholkonsumtion blir allt fler. Men endast en av fem kommuner uppger att de har rutiner för att möta denna grupp. Göteborgs stad tillhör inte undantagen. Enligt socialstyrelsens öppna jämförelser för 2012 finns det inte någon stadsdel i Göteborg som har rutiner för att möta äldres problem med alkohol.

Vi menar att äldres alkoholproblem är ett glömt område, som nu behöver få ökat fokus. Inte minst eftersom alkohol är en större hälsofara för äldre än för yngre eftersom många äldre samtidigt tar mediciner, vilket kan leda till allvarliga biverkningar. Det skriver biträdande kommunalrådet Ann Catrine Fogelgren på GT debatt i dag.

15 mars 2012

Inför ungdomsavtal i Göteborg

Folkpartiet har i en motion till kommunfullmäktige lagt förslag om att se över möjligheten att inför särskilda ungdomsavtal i Göteborg, där lönen ska vara minst 75 procent av lägstalönerna i avtalen. Det blir en låg lön för den unga personen, men avtalet ska vara tidsbegränsat och innebär att unga personer som i dag är arbetslösa får in en fot på arbetsmarknaden. Ungdomsavtal ger lägre lön i början samtidigt som de unga garanteras utbildning och handledning, det skriver Helene Odenjung (FP), Ann Catrine Fogelgren (FP) och Adam Cwejman på GP debatt.

8 mars 2012

Krönika 8 mars: Vård av förälder – en kvinnofälla i mediaskugga

Det övergripande målet för regeringens jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ett av fyra delmål som finns, handlar om att få till stånd en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge omsorg.

Det delmål som debatteras flitigt är fördelningen av föräldraförsäkringen. I dag den 8 mars, kvinnodagen, handlar många av debattinläggen just om detta. Nya siffror från Försäkringskassan visar att under 2011 togs 76,3 procent av föräldradagarna i Göteborg ut av kvinnor och 23,7 procent av männen. Det visar på en stor skevhet i jämställdheten som måste åtgärdas bland annat eftersom det drabbar kvinnor t.ex. genom lägre lön och sämre karriärmöjligheter.

Ett område som däremot sällan står i fokus för debatt eller ens i undersökningar med statistik över jämställdhet är anhörigvården. I väldigt stor grad är det kvinnor som tar hand om sina föräldrar och även svärföräldrar när de blir äldre och behöver någons stöd. Visserligen finns det i dag möjlighet att få närståendepenning för vård av svårt sjuk förälder om du avstår från ditt förvärvsarbete, men det behövs stöd även vid andra situationer – t.ex. vårdplaneringsmöten, läkarbesök eller liknande. I dag tar döttrar semester eller obetald ledighet från arbetet för att klara av att bistå och hjälpa den äldre.

Jag tänker mig att det behövs ett samhälleligt stöd som liknar det vi i dagligt tal kallar vab (vård av barn). Vi kan kalla det vaf (vård av förälder) och det skulle ge rätt till tjänstledighet och en ersättning som beräknas på samma sätt som tillfällig föräldrapenning. Det är svårt att orka med ett krävande heltidsarbete och samtidigt se till att ens föräldrar får tillräcklig hjälp. Är då vaf en kvinnofälla? Nej, jag tror inte det. Kvinnor hjälper redan i dag sina föräldrar, och till och med svärföräldrar, utan någon möjlighet till ersättning eller ledighet. Vi behöver däremot lyfta frågorna ur skuggan, och se till att den hörs i jämställdhetsdebatter och analyseras i studier framöver.

Ann Catrine Fogelgren, biträdande kommunalråd