8 mars 2012

Krönika 8 mars: Vård av förälder – en kvinnofälla i mediaskugga

Det övergripande målet för regeringens jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ett av fyra delmål som finns, handlar om att få till stånd en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge omsorg.

Det delmål som debatteras flitigt är fördelningen av föräldraförsäkringen. I dag den 8 mars, kvinnodagen, handlar många av debattinläggen just om detta. Nya siffror från Försäkringskassan visar att under 2011 togs 76,3 procent av föräldradagarna i Göteborg ut av kvinnor och 23,7 procent av männen. Det visar på en stor skevhet i jämställdheten som måste åtgärdas bland annat eftersom det drabbar kvinnor t.ex. genom lägre lön och sämre karriärmöjligheter.

Ett område som däremot sällan står i fokus för debatt eller ens i undersökningar med statistik över jämställdhet är anhörigvården. I väldigt stor grad är det kvinnor som tar hand om sina föräldrar och även svärföräldrar när de blir äldre och behöver någons stöd. Visserligen finns det i dag möjlighet att få närståendepenning för vård av svårt sjuk förälder om du avstår från ditt förvärvsarbete, men det behövs stöd även vid andra situationer – t.ex. vårdplaneringsmöten, läkarbesök eller liknande. I dag tar döttrar semester eller obetald ledighet från arbetet för att klara av att bistå och hjälpa den äldre.

Jag tänker mig att det behövs ett samhälleligt stöd som liknar det vi i dagligt tal kallar vab (vård av barn). Vi kan kalla det vaf (vård av förälder) och det skulle ge rätt till tjänstledighet och en ersättning som beräknas på samma sätt som tillfällig föräldrapenning. Det är svårt att orka med ett krävande heltidsarbete och samtidigt se till att ens föräldrar får tillräcklig hjälp. Är då vaf en kvinnofälla? Nej, jag tror inte det. Kvinnor hjälper redan i dag sina föräldrar, och till och med svärföräldrar, utan någon möjlighet till ersättning eller ledighet. Vi behöver däremot lyfta frågorna ur skuggan, och se till att den hörs i jämställdhetsdebatter och analyseras i studier framöver.

Ann Catrine Fogelgren, biträdande kommunalråd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar