17 mars 2008

Underlätta för småskaliga energientreprenörer

Folkpartiet Liberalerna vill utreda hur Göteborgs stad kan underlätta för småskaliga energientreprenörer att utveckla sina produkter i Göteborg.

- Framtida utmaningar kommer att skapa ekonomiska förutsättningar för småskaliga satsningar på förnyelsebar energiproduktion. Om Göteborgs Stad kan underlätta med ett konstruktivt bemötande från lokala elnätsoperatörer, se över möjligheterna för att få bygglov och hitta rätt lägen för produktion, har vi vunnet mycket, säger Helena Holmberg, (fp) ledamot av kommunfullmäktige och vice ordförande i miljönämnden. Detta med anledning av sin motion Underlätta för småskaliga energientreprenörer där hon vill att Göteborgs Energi i samråd med Byggnadsnämnden ska utreda hur Göteborgs stad kan underlätta för småskaliga energientreprenörer.

- Hela vårt samhälle bygger på att det finns god tillgång till energi, dagens energiproduktion är en investeringstung verksamhet med få aktörer. Samtidigt rusar teknikutvecklingen framåt och fokuseringen på miljövänliga alternativ blir allt starkare och viktigare, avslutar Helena Holmberg (fp), ledamot av fullmäktige

Motionen finns att läsas på Helena Holmbergs hemsida, folkpartiet.se/helenaholmberg

12 mars 2008

Styrgrupp för äldreboende behövs!

I januari röstade majoriteten i fullmäktige ner Mikael Jansons (fp) motion vars intention var att ta ett samlat grepp om utbyggnaden av äldreboenden. Samtidigt signalerar nu Socialdemokraterna i media att de vill precis det som röstades ner.

– Motionen om ett samlat grepp för fler olika äldreboenden stöddes av stadsdelsförvaltningarna som har allt svårare att lösa boendefrågan för de äldre. Pressad av denna verklighet verkar nu den politiska majoriteten inse det ohållbara i situationen, säger Mikael Janson (fp), ersättare i Göteborgs kommunstyrelse och ledamot i kommunstyrelsens styrgrupp för äldrefrågor.

– Det blir då bara ytterst märkligt att Socialdemokraterna vill lägga ner den styrgupp som är den som kan ta ett helhetsgrepp om äldrefrågorna i Göteborg. Det vore mycket olyckligt. Rapporteringen om de ökade köerna och väntetiderna till äldreboenden ger tvärtom all anledning för kommunledningen att verkligen noga följa utvecklingen, säger Mikael Janson.

– Vi kunde i styrgruppen för äldrefrågor redan för ett år sedan se att väntetiderna till äldreboenden ökar. Till det kommer det faktum att vi i bred politisk enighet, efter mitt initiativ i kommunstyrelsen, mildrat kraven för att få rätt till en plats i ett äldreboende. Det går då inte att bara fortsätta lägga ned platser och planera som om allt skall vara som det varit, fortsätter Mikael Janson.

– Marina Johansson (s) ansvarigt kommunalråd för äldrefrågorna signalerar att hon vill ta ett samlat grepp, samtidigt som man från majoritetens sida röstade ned min motion och inte tycks vilja ge styrgruppen för äldreomsorg ett förnyat mandat. Den ekvationen går inte ihop för mig, avslutar Mikael Janson, som istället vill se att styrgruppen får ett utökat mandat att driva utvecklingen för fler anpassade boenden för äldre i Göteborg.

S och Mp behöver genuskunskap!

På kommunstyrelsen sammanträde idag kommer en majoritet att bifalla Vänsterns yrkande om genusutbildning för kommunstyrelsen. Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer att rösta för avslag.

- Socialdemokraterna och Miljöpartiet ska vara glada över att en majoritet i kommunstyrelsen idag kommer rösta ja till att Göteborgs ledande politiker får bättre kunskap i genusfrågor, säger Helene Odenjung kommunalråd (fp).

- I Göteborgs stads budget står tydligt och klart att verksamheterna ständigt måste "arbeta med ett kunskapslyft ifråga om genus och jämställdhetsintegrering". Det är generande att Göran Johansson (s) och Kia Andreasson (mp) inte anser att deras egen politik gäller dem, fortsätter Helene Odenjung .

- Jag är övertygad om att ett utbildningspaket också för stadens övriga förtroendevalda kommer att ge resultat och reella förändringar. Projekt som Jämt jobb i Torslanda och Tynnered visar det med all önskvärd tydlighet, avslutar Helene Odenjung

11 mars 2008

Odenjung: Kan sexbrottslingarna hindras?

Den frågan ställer Helene Odenjung (fp) till kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson med anledning av den undersökning som TV4:s Kalla Fakta presenterade den 9 mars. Undersökningen visar att i Västra Götalands län har 11 dömda brottslingar vikarierat i någon av de granskade kommunerna inom länet.

- Lagstiftningen är bra, men Kalla Faktas undersökning visar att det inte går att lita på den. Vi behöver skärpa och utvärdera kommunens rutiner vid anställningar av vikarierande personal. Våra barn ska kunna känna sig trygga när de lämnar hemmet för skolan eller barnomsorgen, så även deras föräldrar säger Helene Odenjung, kommunalråd (fp) i Göteborg.

10 mars 2008

Flyborg: Satsa på nationellt jämställdhetsindex

- Sverige brukar beskrivas som ett jämställt land, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Vi vill få fler företagare och aktieägare att ställa högre krav på företagets jämställdhetsarbete och jag tror att frågan måste drivas utifrån ett resultatperspektiv. Folkpartiet vill därför satsa på ett frivilligt nationellt jämställdhetsindex. Det säger Eva Flyborg (fp), ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott, med anledning av att hon i dag måndag debatterar jämställdhetsfrågor i riksdagshörnan på Göteborgs stadsbibliotek.

- Jämställdhetsindexet måste vara enkelt uppbyggt med endast ett par parametrar som
är lätta att mäta. Utgångspunkten för mätningen kan vara hur stor andel av kvinnorna i företaget som arbetar med resultatansvar, hur aktivt jämställdhetsarbetet i företaget bedrivs samt vilka strategiska satsningar som görs för jämställdhetsarbetet i framtiden. Varje år utnämner man det företag som har åstadkommit bäst resultat i sitt jämställdhetsarbete.

- Företagen får på så sätt möjlighet att offentligt visa att de bedriver ett seriöst jämställdhetsarbete. Jag är övertygad om att många duktiga medarbetare, såväl kvinnor som män, gärna söker sig till företag som är jämställdhetsmärkta, men också att vi kunder gärna skulle premiera dem som arbetar aktivt med jämställdheten. På så vis blir också ett aktivt jämställdhetsarbete lönsamt för företagen, likväl som trycket på dem som inte deltar ökar. Att stå utanför denna rankning kommer att uppfattas negativt av såväl kunder som personal och samarbetspartners.

Läs mer på www.folkpartiet.se/flyborg.

Foto: Peter Knutson

8 mars 2008

Jämställdhet - inget för s?

Under 2006 beslutade Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundets styrelser att underteckna deklarationer om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå samt mot trafficking.Efter undertecknandet uppmanades medlemmarna i SKL att göra detsamma, Göteborgs stad har struntat i det.

Pojkar och flickor, män och kvinnor, ska ha samma rättigheter och skyldigheter genom hela livet, det är för mig som liberal en av hörnstenarna i mitt politiska engagemang. I den takt som råder nu kommer det att ta en mansålder innan vi når jämställda löner.Därför ser jag det som en självklarhet att Göteborg nu tar ett steg vidare för mer jämställdhet och ett aktivt engagemang mot trafficking.Det är dags att Göteborg också skriver på dessa deklarationer. För en stad som vår kan bättre! Det skriver Helene Odenjung (fp)kommunalråd i Göteborg på GT debatt. Läs inlägget här.

6 mars 2008

Skriv på jämställdhet/trafficking deklarationerna!


Helene Odenjung, kommunalråd (fp) vill att Göteborgs stad ska skriva på Council of European Municipalities and Regions (CEMR) deklarationer om jämställdhet och mot trafficking. Redan 2006 beslutade Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelser att underteckna deklarationerna. Efter undertecknandet uppmanades medlemmarna i SKL att göra detsamma, Göteborgs Stad har ännu inte gjort det.

- Göteborgs kommun har en nyckelroll som stor arbetsgivare och ansvarig för grundläggande kärnverksamhet där flera sektorer är kvinnodominerande. Att underteckna deklarationen om jämställdhet är en viktig markering i det fortsatta jämställdhetsarbetet i Göteborg, säger Helene Odenjung, kommunalråd (fp).

- Trafficking är vår tids slavhandel. FN bedömer att cirka 80 procent av personerna som är utsatta för trafficking är föremål för sexuellt utnyttjade, flertalet är kvinnor och barn. Slavhandeln är oförenligt med alla mänskliga principer och är så långt ifrån jämställdhet man kan komma. Det är dags att Göteborg tar ställning i frågan, fortsätter Odenjung.

- Jag ser det som en självklarhet att Göteborgs Stad nu tar ett steg vidare för mer jämställdhet och ett aktivt engagemang mot trafficking, avslutar Helene Odenjung som nu har motionerat i frågan i fullmäktige.

Läs Odenjungs motion
här.