29 oktober 2008

Janson (fp): Fortsatta förändring i inkomstsamordningen behövs!

- Är ni beredda att medverka till ytterligare förändrade regler för inkomstsamordning?
Den frågan ställer Mikael Janson, ersättare (fp) i Göteborgs kommunstyrelse och initiativtagare i frågan till övriga partieter, med anledning av att kommunstyrelsen idag beslutade att införa en klausul om möjligheter för kommunen att ta del av andra inkomster än lön för före detta förtroendevalda som får avtalspension. Tidigare har Personal- och Arbetsmarknadsdelegationen fattat ett likalydande beslut avseende avtalspensionerna för före detta kommunala chefer.

- Det är glädjande att en bred majoritet i kommunstyrelsen nu tagit ställning. Avsikten med förändringen är att kunna inbegripa även inkomster via exempelvis ett eget bolag som idag helt kan undandras den inkomstsamordning som sker för övriga inkomster såsom lön. Det är inte formen på en inkomst som ska avgöra om pensionen samordnas eller inte, utan att man har en inkomst och att avtalspensionen inte ska bli en dubbel inkomstkälla för den enskilde, säger Mikael Janson (fp) med anledning av beslutet.

- Det är fullständigt obegripligt hur socialdemokraterna som enda parti kan landa så fel och vara emot det. Vi kan inte fånga allt och hindra alla luckor som kan utnyttjas, men vi kan i alla fall försöka. Det är bra att vi nu kommit så här långt. Jag ville dock mer och det räcker inte med bara en möjlighet att få ta del av andra inkomster än lön, även om det är långt mycket bättre än inget. Det jag egentligen ville var att ändra själva regelverket så att sådana inkomster verkligen ska samordnas fullt ut. Jag har väckt den frågan tidigare och jag väcker den nu igen: Är ni andra också med på det? Jag ser fram emot svaret och att kunna lägga en sådan motion i fullmäktige, avslutar Mikael Janson (fp).

28 oktober 2008

Så kan vi minska brottsligheten i Göteborg

Brottslighet. Under perioden 1986 till 2007 har skadegörelsebrott inklusive mordbrand fördubblats i Göteborg och Västra Götalandregionen. Detsamma gäller rånbrott som inkluderar hot eller våld. Anmälda misshandelsbrott har fördubblats. Göteborg bör ta efter Manchester som hittat en modell för effektiv brottsbekämpning, skriver Jan Hallberg (m) (bilden), Helene Odenjung (fp) och Carina Liljesand (kd), som tagit del av den brittiska stadens erfarenheter på GP debatt.

Besök Helenes blogg eller hemsida.

14 oktober 2008

Fp föreslår nytt namn för friidrottsarenan

Namn på arenor. I ett förslag till kommunstyrelsen föreslår folkpartiet att friidrottsarenan Ullevi byter namn genom en namntävling. Där igenom kan den nya fotbollsarenan få namnet Ullevi. Beslut fattas i morgon på kommunstyrelsen.

Skrota dagens planer för framtidens äldreboenden!

Äldre. På kommunstyrelsens möte i morgon kommer verksamhetsinriktningen för Senior Göteborg upp för beslut. Allianspartierna lägger med anledning av det ett förslag om att ta tag i ett antal frågor som behöver lösas för en bättre äldreomsorg i Göteborg.

- Det är orimligt att det läggs ner äldreboendeplatser runtom i stadsdelarna samtidigt som köerna ökar. Dessutom finns det beslut om att det ska bli lättare att få en plats på ett äldreboende, säger Mikael Janson (fp), Jonas Ransgård (m) och Carina Liljesand (kd).

- Därför behövs en central samordning för att få till en förändring så att det verkligen blir lättare att få ett anpassat boende där den enskildes vilja respekteras. Inte minst är detta viktigt för grupper med särskilda behov såsom olika språkgrupper, fortsätter Janson (fp), Ransgård (m) och Liljesand (kd).

- Det måste också fram en ny syn på utformningen av framtidens äldreboenden. Därför måste dagens begränsande ramprogram skrotas så att det inte bara fortsätter byggas något som mest kan liknas vid sjukhemsinstitutioner. Det är på tiden att "Askimsmodellen etableras i hela kommunen. Det är inte Askim som ska tvingas backa tillbaka, som nu är risken, utan alla övriga stadsdelar som ska tvingas ta steg framåt för att åstadkomma en förbättring, avslutar Janson (fp), Ransgård (m) och Liljesand (kd).

Förslaget kan läsas här.

12 oktober 2008

Debatt: Vi behöver en ny industripolitik

Volvokrisen. Vi i Västsverige är i dag extremt beroende av bilindustrin. Det är både en styrka och en svaghet.En styrka därför att vårt säkerhetskunnande har lett till att all säkerhetsforskning inom till exempel Fordkoncernen har förlagts till Volvo i Göteborg. Det har också lett till många och kvalificerade jobb i många år. Det skriver Eva Flyborg riksdagsledamot (fp) från Göteborg som menar att det behövs en ny industripolitik i Göteborg på GT debatt.

9 oktober 2008

Janson (fp): Ny strategi för nystarts- och instegsjobb i Göteborg

Arbete. På onsdagens Personal- och Arbetsmarknadsdelegation redovisade stadskansliet en modell för att få fler långtidsarbetslösa och nyanlända flyktingar i arbete efter ett initiativ från folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna.

- Det är bra att Göteborg nu aktivt och strategiskt arbetar kring de statligt subventionerade nystarts- och instegsjobben för att underlätta att fler kommer i arbete. Detta är verkligen en vinstsituation för alla, den enskilde som ges chansen till ett riktigt jobb och kommunen som behöver nya medarbetare, säger Mikael Janson, ersättare (fp) i kommunstyrelsen och initiativtagare till förslaget.

- Det är viktigt att vi är ett föredöme för andra arbetsgivare och visar värdet av den mångfald och kompetens Göteborgs invånare har. Hittills har exempelvis endast sex nyanlända invandrare fått ett instegsjobb i kommunen och det finns långt fler som borde kunna få en sådan chans – därför är det glädjande att det arbetet nu tas på allvar i Göteborgs Stad, avslutar Mikael Janson (fp).

Stadskansliets planerade insatser är bland annat följande:
Att tillsammans med vuxenutbildningsförvaltningen och deras utbildningsanordnare lansera stöden till arbetsgivaren i samband med uppföljning och utvärdering av Sfi praktik.

Att i samband med övrig praktik i staden utvärdera om hur stöden kan vara en ingång till arbete i samband med kortare anställningar (visstidsanställningar). Stöden skall arbetas in i stadens praktikprocess.

Riktade insatser mot Individ och familjeomsorgen som arbetar mycket med praktik som syftar till att få ut personer med försörjningsstöd i arbete

Wigström (fp): Lägg Yrkeshögskolan i Göteborg

Ny myndighet. Göteborg har goda kommunikationer och en stark industriell tradition. Det gör oss lämpliga som ort för den nya Yrkeshögskolan. Dessutom ligger Göteborgs universitet långt framme vad gäller forskning kring yrkesutbildning. Det säger Cecilia Wigström, riksdagsledamot (fp), med anledning av att hon har väckt en motion om att placera den nya statliga myndigheten Yrkeshögskolan i Göteborg.

- Göteborg har endast sex myndigheter. Detta ska jämföras med de hundratals som finns i Stockholm. Att placera Yrkeshögskolan här skulle vara ett första steg för att stoppa massflykten av samhällsvetare från Göteborg, säger Cecilia Wigström.

Fakta:
Den nya myndigheten Yrkeshögskolan ska från 2009 besluta om och kvalitetssäkra yrkesutbildningen i hela Sverige. Myndigheten får 55 anställda.

8 oktober 2008

Gå till botten med bidragen

I SVT:s senaste upplaga av Uppdrag granskning visade programmet att mer än hälften av Sveriges kommuner de senaste fem åren har finansierat scientologin med drygt tio miljoner via deras olika frontorganisationer. Göteborg är en av kommunerna, och enligt SVT har skattebetalarna bidragit med 600 000 kronor de senaste åren. Det skriver idag Pär Gustafsson ledamot (fp) i Utbildingsnämnden på GT debatt och menar att Göteborgs stad behöver nu gå till botten med den indirekta finansieringen av scientologirörelsen, som måste upphöra.

Cecilia Wigström och Johan Pehrson (fp): Äntligen lagstiftning mot stalkning

- Vi välkomnar utredningens förslag om att införa brottet olaga förföljelse. Tusentals människor i Sverige får då en ökad chans att slippa sin förföljare. Det säger folkpartiets Cecilia Wigström, rättspolitisk talesperson och Johan Pehrson, gruppledare med anledning av att den sk. stalkningsutredningen idag presenterades.

- För fyra år sedan förde jag för första gången upp frågan om stalkning i riksdagen. Det är därför med stor glädje jag nu ser att utredningen har anammat den politik vi i folkpartiet länge har fört, säger Johan Pehrson.

- Jag välkomnar också att utredningen utvidgar besöksförbudet till ett kontaktförbud och att en möjlighet att övervaka förbudet med fotboja föreslås, avslutar Cecilia Wigström.

Flyborg: Tillåt aktiv dödshjälp i Sverige

Dödshjälp. Det är dags att på allvar ta tag i frågan om aktiv dödshjälp i Sverige. Vi vet att det redan i dag förekommer dödshjälp, men det sker i det fördolda. Vi måste erkänna människors rätt att själva välja om de vill avsluta sina liv och staten spelar en viktig roll i att se till att detta kan ske på ett tryggt och humant sätt. Den respekten för livet tycker jag att vi måste ha i vårt samhälle.
Det säger Eva Flyborg (fp), riksdagsledamot från Göteborg, med anledning av att hon i dag måndag har väckt en motion om behovet av att tillsätta en utredning för att se över lagstiftningen i syfte att legalisera aktiv dödshjälp.

– Staten bör inte lägga någon värdering i de val som individerna gör utan utgå från att de bäst vet hur de vill leva sina liv. Respekten för livet omfattar också döden. Staten ska värna individens fria val och bör därför respektera även en sådan vilja. Det här är en viktig fråga för människor i svåra livssituationer. Obotligt sjuka ska inte, mot sin egen önskan, behöva tillbringa sina sista år i ett outhärdligt lidande.

– I Sverige verkar de flesta instanser som politiska partier, läkarorganisationer och myndigheter vara mot en legalisering. Men enligt en undersökning som Synovate Temo nyligen genomförde anser endast elva procent av svenska folket att aktiv dödshjälp bör vara helt förbjudet. Jag föreslår därför att regeringen tillsätter en utredning som kan se över hur en human, rättssäker och värdig process skulle kunna utformas, avslutar Eva Flyborg.

Hennes motion kan läsas här. Du kan även läsa mer om hennes motion i GT här och här.

5 oktober 2008

Slaveri i ny tappning

Stefan Landberg ledamot (fp) i fullmäktige skriver på GT debatt om dagens slaveri och hans erfarenheter från Afrika. Besök Stefans blogg här.

1 oktober 2008

Odenjung (fp): Nya arenan föreslås heta Gamla Ullevi!

Idag fick gruppledarna i Göteborg ta del av Sture Alléns förslag till namn för den nya fotbollsarenan i Göteborg, som föreslås bli Gamla Ullevi.

- Jag är lite besviken, jag hade väntat mig något nytt – inte gammalt, säger Helene Odenjung kommunalråd (fp) i en kommentar till Sture Alléns namnförslag.

- Jag har all respekt för Allén, men nog är förslaget ett stort antiklimax? Jag antar att också Göran Johansson som under senaste halvåret segat med att landa i ett namn på arenan känner sig besviken. För övrigt kommer göteborgshumorn säkert att döpa om arenan till något annat än Gamla Ullevi, eller nya Gamla Ullevi, avslutar Helene Odenjung (fp).

Du kan höra Helene om förslaget i SR, SVT (9 min in i sändningen) och läsa om förslaget i GP och Metro.