30 april 2011

Se vår valupptakt på Kungsportsplatsen

På valborg samlades liberaler på Kungsportsplatsen i Göteborg för att delta på Folkpartiets valupptakt inför omvalet till regionfullmäktige. På valupptakten talade regionrådet Jonas Andersson om varför det behövs liberaler som är med och styr regionen och om vikten av valfrihet inom hälso-sjukvården. Folkpartiets toppkandidater i Göteborg, Rosie Rothstein, Lars Nordström, Helena Holmberg, Mariella Olsson och Daniel Andersson frågades ut av Helene Odenjung. Även Liberala ungdomsförbundet Väst berättade om sin kampanj Älska dig själv. Om du inte var på plats eller vill se hela valupptakten igen kan du göra det nedan.

27 april 2011

Valaffischer

Sedan några dagar tillbaka har Folkpartiets valaffischer börjat sättas upp i Göteborg och runt om i Västra Götalandsregionen. Nedan ser du några. Här kan du ladda ner och ta del av våra sex valaffischer. Vad tycker du?Folkpartiet vill se mer av valfrihet och ökad mångfald i regionen. Här syns en av våra affischer utanför Gothia Towers.


En av våra affischer på Danska vägen. Det ska vara prisvärt och enkelt att resa kollektivt i regionen.

S prioriterar bort Västtrafik

Socialdemokraterna vurmar för kollektivtrafik som ska vara bekväm och snabb samtidigt som de stryper intäkterna till Västtrafik. Det skriver Johnny Magnusson (M), Jonas Andersson, (FP), Monica Selin, (KD) och Kristina Jonäng (C) i en slutreplik på GP debatt.

Ett regionalt bibliotekskort

Regionens bibliotek spelar en viktig roll för att kulturen ska nå ut i regionens alla delar. Biblioteken är platser för fördjupning och orientering. För att förbättra tillgängligheten till bibliotekens kunskap, information och förströelse vill Folkpartiet under nästa mandatperiod införa ett gemensamt bibliotekskort som gäller vid samtliga bibliotek i regionen. Vi vill också att böcker som lånats på ett bibliotek ska kunna lämnas tillbaka på ett annat bibliotek i regionen.

26 april 2011

Kampanjen i bilder!

Valrörelsen inför omvalet till regionfullmäktige är igång. Här är några bildbevis från Folkpartiets kampanj.

Lennart Duell, ansvarig för affischeringen, har satt igång med sitt team och ses här med en av omvalsaffischerna. Nedan ses Carl och Adam som morgonkampanjer med kaffe och liberala budskap.


Följ vår valupptakt i Göteborg på webben

Nu på lördag har Folkpartiet i Göteborg sin valupptakt inför omvalet till regionfullmäktige. Programmet på scen startar kl 13.00. Då kommer kommunalrådet Helene Odenjung att fråga ut regionrådet Jonas Andersson och våra toppkandidater Rosie Rothstein, Lars Nordström, Helena Holmberg, Mariella Olsson och Daniel Andersson.

Valupptakten kan ses direkt på vår Bambuserkanal och du kan ställa frågor via @fp_gbg direkt på twitter.

Välkomna, oavsett om du är på plats eller med via webben!

Kulturkort med kollektivtrafiken

Kulturen ska vara tillgänglig, men all kultur kan inte erbjudas överallt. Folkpartiet vill under nästa mandatperiod tillsammans med kulturinstitutioner i regionen och Västtrafik införa ett kulturkort. I samband med att man löser inträde eller biljett till ett kulturarrangemang ska även resa med kollektivtrafiken till och från besöket ingå.

25 april 2011

Kultur för alla

Kulturen i Västra Götaland ska stå för såväl bredd som spets. Folkpartiet vill kunna erbjuda kulturupplevelser av högsta kvalitet och samtidigt stimulera enskilda människors eget deltagande och skapande i kulturaktiviteter. Kulturutbudet ska - i vid bemärkelse - vara tillgängligt för alla. Under nästa mandatperiod vill vi särskilt prioritera barn- och ungdomskulturen och öka andelen av kulturens resurser som riktas mot dem.

24 april 2011

Fler kulturella mötesplatser

Kulturen är en viktig källa till livskvalitet. Folkpartiet vill att det ska finnas kulturella mötesplatser som stimulerar kreativitet och förnyelse och som bidrar till ökad medmänsklig förståelse över hela regionen. Under nästa mandatperiod kommer regionen att få ett utökat ansvar för kulturens utveckling och vi vill fortsätta arbeta för att regionen ska ha en stark och tydlig kulturprofil.

23 april 2011

Kultur med lyskraft

Den liberala kulturpolitiken kännetecknas av frihet, mångfald och kvalitet. Med vår politik vill Folkpartiet under kommande mandatperiod medverka till att skapa en kultur med en sådan lyskraft att den också når utanför de grupper som vanligtvis tar del av kulturen. En av kulturens uppgifter är att göra människor nyfikna på livet och dess möjligheter. På detta sätt ger kulturen livskraft och får människor att växa. Kulturverksamheterna och deras koppling till utvecklingen av ett mer kunskapsinriktat näringsliv ska lyftas fram som en tillväxtfaktor i Västra Götaland och entreprenörskap inom kultursektorn ska stimuleras.

22 april 2011

Jämställdhet är en viktig tillväxtfaktor

Jämställdhet är inte bara självklart utan också en viktig tillväxtfaktor. Trots många års träget liberalt arbete för ökad jämställdhet i samhället finns mycket kvar att göra. Under nästa mandatperiod kommer andelen kvinnor som är högutbildade att fortsätta att öka. Folkpartiet vill initiera en bred diskussion kring jämställdhet som tillväxtfaktor och hur samhällsliv och arbetsliv bör organiseras för att bättre ta tillvara allas kompetens.

21 april 2011

Norra Europas mest besökta turistregion

Turistnäringen kan få regionen att växa. Vi som bor i Västra Götaland vet vilken bredd vi har att erbjuda turister i olika former av upplevelser och allt fler upptäcker det. Under nästa mandatperiod vill Folkpartiet fortsätta att utveckla Västra Götaland till en av norra Europas mest besökta turistregioner. Ökad turism skapar underlag för fler och nya småföretag som i sin tur skapar arbetstillfällen och tillväxt.

Utbildning måste löna sig i sjukvården

Omvalet. Det måste löna sig bättre att utbilda sig i hälso- och sjukvården än vad det gör i dag. Om Västra Götalandsregionen ska kunna konkurrera om unga talanger och vara en attraktiv arbetsgivare måste regionen bli bättre på att premiera de insatser som vårdpersonal gör i hälso- och sjukvården.

"Det är hög tid att Västra Götalandsregionen som en modern arbetsgivare tar ansvar för sina anställdas kompetensutveckling och ger anställda sjuksköterskor chansen att specialisera sig med lön under utbildningen, precis som vi redan gör med läkarna."

Det skriver Jonas Andersson (FP) på GP debatt i dag.

20 april 2011

Säkerställ valhemligheten

I samband med valet hösten 2010 inkom en mängd rapporter om misstag, feltolkningar av vallagen och tveksamma förfaranden. Valprövningsnämnden har i sitt beslut meddelat att röstmottagningsställen måste vara tydligt avgränsade, exempelvis genom avskärmning eller liknande, för att uppfylla vallagens bestämmelser om väljarens skydd på ett röstmottagningsställe och röstmottagarens befogenheter att upprätthålla ordning.

Kommunalrådet Helene Odenjung bloggar om förslaget att på nytt hemställa till valnämnden att säkerställa att valet genomförs i enlighet med Valprövningsnämndens beslut, exempelvis vad gäller insynskyddade valskärmar, tillräcklig bemanning och tydlig avgränsning av förtidsröstningslokalerna. Helene skriver också på sin blogg att Slutsatsen just nu är att om vi inte själva klarar av att genomföra fria och rättsäkra val är det dags att också öppna för att bjuda in internationella valobservatörer.

I nyhetsflödet: DN1, DN2, DN3

Etablera en filial till Stadsbiblioteket i Nils Ericsson-terminalen

På kommunstyrelsens sammanträde i nästa vecka väntas beslut om stadens Biblioteksplan. Alliansen föreslår att möjligheten till att inrätta en filial till Stadsbiblioteket i Nils Ericsson-terminalen utreds.

- Tusentals personer passerar Nils Ericsson-terminalen varje dag och det skulle vara en utmärk plats att placera en filial till Stadsbiblioteket just där. Vi vill att fler ska ta del av vår litterära skatt och då måste biblioteken finnas där läsarna finns. Det ska vara enkelt och bekvämt att låna böcker, oavsett om det är i traditionell- eller digitalform, säger Ann Catrine Fogelgren (FP), biträdande kommunalråd och ledamot i kulturnämnden.

Bygg motorväg mellan Göteborg och Stockholm!

Omvalet. Vi tänker fullfölja Västsvenska paketet och även påbörja arbetet för en fyrfältsväg längs hela E20. Det skriver Johnny Magnusson, (M), Jonas Andersson, (FP), Monica Selin, (KD) och Kristina Jonäng, (C), gruppledare för oppositionspartierna i Västra Götaland på GP debatt i dag.

Kreativitet och entreprenörskap ger växtkraft

Utan kreativa människors idéer sker ingen utveckling. Folkpartiet vill under nästa mandatperiod börja åstadkomma en attitydförändring bland människor, företag och organisationer i Västra Götaland för att stimulera kreativitet, initiativ och entreprenörskap. Som en av Sveriges största arbetsgivare har Västra Götalandsregionen ett särskilt ansvar att stimulera regionens egna anställdas kreativitet och utvecklingsvilja.

19 april 2011

Utveckla Kunskapscentrum för jämställd vård

Omvalet. Jonas Andersson, oppositionsråd (FP), lämnade på måndagen in en motion till regionfullmäktige i Västra Götaland i vilken han föreslår ett bredare uppdrag för Kunskapscentrum för jämställd vård (KJV).

Idag arbetar centrat med forskning och verksamhetsutveckling med fokus på kvinnor och män i hälso- och sjukvården. Andersson föreslår i motionen ett utökat uppdrag, som innebär att centrat också ska arbeta för att skapa en mer jämlik vård ur fler aspekter än enbart grundat på kön.

- Flera undersökningar visar att vården idag påverkas av faktorer såsom ålder, utbildningsnivå och kön. Folkpartiet kan aldrig acceptera att frågor som tillgänglighet och behandling påverkas av andra faktorer än de rent medicinska. Som patient ska du inte få ett annat bemötande bara på grund av till exempel ditt födelseland, säger Jonas Andersson (FP) på måndagen med anledning av motionen.

- Jag tror inte att det i regionen pågår någon medveten diskriminering, men det är inte acceptabelt att den omedvetna diskrimineringen går ut över patientens möjligheter till en god hälso- och sjukvård. För Folkpartiet är det prioriterat att Västra Götalandsregionen väljer att gå före i den här frågan, precis som vi gjorde när vi skapade Kunskapscentrum för jämställd vård, fortsätter Jonas Andersson.

- Det utökade uppdraget för Kunskapscentrum för jämställd vård kommer självklart innebära ett behov av utökade resurser. Men precis som när Folkpartiet tog initiativ till att skapa den nuvarande verksamheten är vi beredda att satsa de resurser som krävs. Vi ser detta som en del i den omfattande satsning på forskning och utveckling som Folkpartiet vill genomföra under mandatperioden, avslutar Jonas Andersson (FP).

Fungerande infrastruktur

God infrastruktur skapar tillväxt och utveckling. Den är av godo för både människor och företag. Kraft måste under nästa mandatperiod läggas på att säkra att de planerade väg och järnvägsprojekt som ska lösa trafikproblemen i och omkring Göteborg fullföljs. Vägstandarden i regionen behöver förbättras, inte minst väganknytningar i öst-västlig riktning.

18 april 2011

Storsatsning på forskning

Dagens forskning ger morgondagens möjligheter. Folkpartiet vill höja regionens ambitionsnivå och engagemang i forskning som är till nytta för den egna verksamheten och för viktiga näringar i Västra Götaland. Vårt mål är att regionens anslag till forskningen ska öka i nivå med en halv miljard kronor under nästa mandatperiod. Västra Götaland ska skapa förutsättningar för att bli landets centrum för medicintekniska och biomedicinska företag.

Daniel Andersson bloggar om forskning.
Även Berit Krantz bloggar.

17 april 2011

En aktiv region i världen

Det internationella samarbetet berikar både oss och dem vi samarbetar med. För Västra Götalandsregionen är det viktigt att knyta kontakter och marknadsföra regionen i övriga Europa. Folkpartiet vill under nästa mandatperiod satsa mer kraft på deltagande i olika internationella forum för att göra Västra Götaland mer känt och delaktigt i Europasamarbetet. Folkpartiet vill att regionen ska arbeta mer aktivt i de internationella samarbetsorgan där regionen är medlem, för att tydligare driva frågor som är viktiga för Västra Götalandsregionen.

Andra bloggar: Berit,

16 april 2011

Läkemedel – en säkerhetsfråga

Rätt använda läkemedel gör stor nytta, men fel använda läkemedel kan göra stor skada. Felaktig läkemedelsanvändning – för mycket, för lite eller farliga kombinationer – kan äventyra hälsan för den enskilde, och kostar också mycket ekonomiskt för samhället. Hur hälso- och sjukvården hanterar läkemedel är den viktigaste patientsäkerhetsfrågan. Folkpartiet vill under nästa mandatperiod fortsätta att aktivt arbeta för att öka säkerheten och säkerställa rätt förskrivning, bland annat genom tätare översyner av förskrivna läkemedel för dem som använder många läkemedel.

Berit Krantz bloggar om läkemedel. Det skriver Daniel Andersson också om på sin blogg.

15 april 2011

Jonas Andersson: Jag antar debattutmaningen!

- För mig är det självklart att anta alla utmaningar till debatt om hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Folkpartiet har antagit ett så ambitiöst program för regionen att det tål en utmaning från socialdemokraternas nya partiledare, sade Jonas Andersson, regionråd och vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsutskottet (FP), under fredagen med anledning av Carin Jämtins (S) debattartikel i Göteborgs-Posten.

Göteborgs-Posten publicerade på torsdagen en debattartikel av Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin, i vilken hon uppmanar statsminister Fredrik Reinfeldt (M) att anta utmaning om en debatt med Socialdemokraternas nya partiledare Håkan Juholt. Reinfeldt har tidigare avböjt en sådan debatt.

- Jag delar Carin Jämtins åsikt att väljarna i Västra Götaland har rätt att få veta vilka politiska alternativ som finns för sjukvården i regionen. Om Jämtin anser att Håkan Juholt är den företrädare som bäst kan representera Socialdemokraternas sjukvårdspolitik i Västra Götalandsregionen är jag villig att ta upp den kastade handsken och i en debatt klargöra hur vi i Folkpartiet vill forma framtidens sjukvård. Jag har därför skrivit till Jämtin och bjudit in Håkan Juholt till en debatt med mig om hälso- och sjukvård, avslutar Jonas Andersson (FP).

Läs mer.

I nyhetsflödet: GP, GT,

Hela regionen ska växa

Göteborgsregionen är navet i regionens utvecklingsarbete, men Folkpartiet vill att hela regionen ska kunna växa. Bättre infrastruktur, satsning på forskning, utveckling av turistnäringen och inte minst enskilda människors kreativitet och engagemang är viktiga förutsättningar för att hela regionen ska kunna växa. Under nästa mandatperiod vill Folkpartiet tillsammans med kommuner och andra utvecklingsaktörer verka för att alla kommuner kan växa befolkningsmässigt.

14 april 2011

VG Primärvård – en framgång att bygga vidare på

Mer än 60 nya vårdcentraler blev det första resultatet av VG Primärvård. Ökad valfrihet, bättre tillgänglighet och högre service är några andra resultat. Folkpartiet vill fortsätta att skapa bättre förutsättningar för vårdcentralerna att ta hand om de flesta av patienternas behov av sjukvård. Vi vill under nästa mandatperiod också pröva fler vårdvalsmodeller, till exempel inom rehabilitering och sjukgymnastik.

Regionrådet Jonas Andersson bloggar om vårdval och valfrihet. Det gör även Daniel Andersson, Berit Krantz och Pär Gustafsson.

Rösta med Folkpartiet i omvalet till regionfullmäktige.

13 april 2011

Du ska ha tillgång till journaler över nätet

Debatt. Nu måste vi titta framåt och bestämma hur vi vill ha det. För oss är det självklart att man över nätet kunna boka tid i vården och ha tillgång till sina journaler över nätet. Det skall vara lika enkelt och säkert att få ut sina patientuppgifter som sina bankuppgifter. Vi kan alla vara med och bestämma den 15 maj. Det skriver Rosie Rothstein, toppkandidat till regionfullmäktige och Pär Ekström på GT debatt i dag

Rehabilitering för ökad livskvalitet

Rehabilitering är viktig för att komma tillbaka. Den som drabbas av en sjukdom eller skada är i behov av snabb och professionell rehabilitering. Den som har en kronisk sjukdom är ofta i behov av återkommande rehabiliteringsinsatser. Folkpartiet vill att rehabilitering ska vara lättillgänglig och erbjudas alla som behöver det. Vi vill under nästa mandatperiod säkerställa att alla med kroniska sjukdomar får en individuell rehabiliteringsplan och kraftigt öka möjligheterna att delta i rehabiliteringsprogram.

Berit Krantz bloggar om rehabilitering.

Rösta med Folkpartiet i omvalet till regionfullmäktige.

12 april 2011

Alliansen vill att Götheborg seglar vidare

Alliansen i Göteborg kommer i Kommunstyrelsen föreslå fortsatt seglats för Ostindiefararen Götheborg. Alliansen vill att SOIC (Svenska Ostindiska Companiet AB) ges ett bidrag på 15 Mkr, samt en förlustgaranti på ytterligare 15 Mkr för att säkerställa att seglatserna till OS i London 2012 och USA 2013 genomförs. Tanken är att Göteborgs stad står för 2/3 av bidraget och förlustgarantin och att Västra Götalandsregionen står för resterande tredjedelen.

- Götheborg har ett enormt marknadsföringsvärde för staden och näringslivet i regionen. Därför är det värdefullt om Götheborg kan segla till OS i London 2012 och USA 2013, säger Jonas Ransgård (M), vice ordförande i Göteborgs Kommunstyrelse.

- Om man minns hur mycket folk som tog emot Götheborg när hon kom tillbaka från Kina så förstår man hur mycket hon betyder för staden. Det är klart att hon ska få segla vidare. Samtidigt måste vi nu börja förbereda för var hon ska ligga mer permanent när hon är tillbaka, säger Helene Odenjung (FP), Kommunalråd.

- Göteborgarna har tagit detta vackra skepp till sitt hjärta och Ostindiefararen Götheborg är en fantastisk symbol för Göteborg. Med detta stöd och en väl genomförd affärsplan kommer hon att kunna segla vidare, säger David Lega (KD), Kommunalråd.

Alliansen: Nej till förmånscyklar för stadens anställda

Alliansen i Personal- och Arbetsmarknadsutskottet säger Nej till förslaget att erbjuda stadens anställda förmånscyklar. Förslaget är inte tillräckligt attraktivt och skulle inte ge de miljövinster som var tanken. Endast tre personer har hittills tecknat sig för erbjudande om cykelförmån som Trafikkontoret tillhandahåller.

- Vi ska fortsätta att utveckla Göteborg som en attraktiv cykelstad och vår roll som arbetsgivare, men vi ska inte reglera hur tusentals anställda ska ta sig till och från sina arbetsplatser. Det är något som den enskilde själv måste få avgöra. Hela förslaget är absurt!, säger Ann Catrine Fogelgren (FP), biträdande kommunalråd.

Tillgänglighet viktigt för förtroendet

Det ska vara lätt att få vård när man behöver det. Under de senaste åren har stora insatser gjorts för att förbättra tillgängligheten till sjukvården, bland annat med vårdgarantier, och det har blivit mycket bättre. Oavsett om det gäller ett planerat besök, eller om man behöver akut hjälp, vid vårdcentral eller sjukhus ska detta kunna ges så snabbt som tillståndet fordrar. Folkpartiet vill under nästa mandatperiod skärpa nuvarande vårdgarantier och måltal för tillgänglighet för att undvika onödig väntan på vård.

Pär Gustafsson bloggar om bättre tillgänglighet och om förslaget till en bättre akutsjukvård i regionen.

Rösta med Folkpartiet i omvalet till regionfullmäktige.

11 april 2011

Utveckla akutsjukvården i VGR

Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet presenterade i dag ett gemensamt program för hur de fyra partierna vill utveckla akutsjukvården i Västra Götalandsregionen om de får egen majoritet efter omvalet den 15 maj.

– Det kommer att krävas en utökad läkarbemanning på sjukhusen för att klara regionens fastställda måltal. Vi är beredda att prioritera resurser till detta. Vi vill vidare utveckla akutläkarkonceptet, för att få fler läkare med akutmottagningen som sin ordinarie arbetsplats. Men det krävs inte bara mer resurser, utan vi är övertygade om att sjukhusen måste fullfölja och intensifiera arbetet med att förbättra informationen till väntande patienter och också stärka servicenivån i övrigt, sade Jonas Andersson (FP).

Programmet pekar ut 25 punkter som ska genomföras för att skapa en akutsjukvård som lever upp till de politisk fastställda målen. De fyra partierna menar i programmet att det finns en del att göra genom förbättrad organisation och logistik i akutsjukvården, men skriver också att det behöver satsas mer resurser på akutsjukvården. Ta del av förslaget här.

I nyhetsflödet: GT, Kerstin Keen, Pär Gustafsson,

Lyft ungas psykiska hälsa

Svenskarna är bland dem som mår bäst i världen, men ungdomar är bland dem som anser sig må sämst. Ungas ohälsa beror till stor del på psykisk ohälsa. Det krävs stora insatser för att vända denna utveckling, inte bara från sjukvården. Folkpartiet vill stärka elevhälsan i kommunerna och under nästa mandatperiod ta initiativ för att tillsammans med ungdomar, ungdomsorganisationer och samhällets institutioner ta fram en handlingsplan för vad som kan göras för att minska den psykiska ohälsan bland ungdomar.

Daniel Andersson bloggar om Ungas hälsa och det gör också Kerstin Keen.

Rösta med Folkpartiet i omvalet till regionfullmäktige!

9 april 2011

IT-system som fungerar

Bra IT-system i vården höjer kvaliteten, säkerheten och förbättrar arbetsmiljön. Systemen måste vara robusta, enkla att hantera och driftsäkra. Folkpartiet vill under nästa mandatperiod göra omfattande insatser för att få ett IT-system i sjukvården som hänger ihop över vårdgränserna, som gör information tillgänglig för den som behöver det och som underlättar personalens arbete. Den enskilde patienten ska ha tillgång till sin vårdinformation via en vårdportal på internet, där exempelvis provsvar ska ges och tidsbokning ske.

Läs om Lars Nordströms förslag om att upphandla regionens IT-verksamhet.

Rösta med Folkpartiet i omvalet till regionfullmäktige den 15 maj!

8 april 2011

Debatt:Varför ska vi tro på dagislöften?

På den passande dagen 1 april lovar Robert Hammarstrand (S), i en artikel i GT, mindre förskolegrupper i Göteborg. Jämte löftet om full behovstäckning, som hängt med sedan valet 1994, måste löftet om mindre barngrupper ha lägst trovärdighet hos göteborgarna. Det skriver Helene Odenjung, Kristina Tharing och David Lega på GT debatt.

Patientsäkerheten framför allt

Sjukvården ska inte skada eller göra människor sjuka. Nästan var tionde patient som vårdas på sjukhus drabbas tyvärr av en vårdrelaterad infektion eller någon annan vårdskada. Det är oacceptabelt. Under nästa mandatperiod vill Folkpartiet storsatsa på att öka patientsäkerheten i regionens sjukvård. Vi vill satsa på forskning och utveckla både metoder och bra stödsystem för att öka patientsäkerheten. Målet för de närmaste fyra åren är att halvera antalet vårdskador. Vår ambition är att Västra Götalandsregionen ska ha världens säkraste sjukvård.

Rösta med Folkpartiet i omvalet den 15 maj!

Berit bloggar i dag om patientsäkerheten.

7 april 2011

Lättare att få ett hembesök

Varför måste man som sjuk åka till vårdcentralen eller sjukhuset? Folkpartiet vill att det ska bli lättare under nästa mandatperiod för dem som behöver det – ofta äldre och yngre barn – att få hembesök av läkare eller sjuksköterska när man har behov av medicinsk bedömning eller vård. För många, särskilt äldre, som är sjuka tar det på krafterna att komma till vårdcentralen. Att kunna få hembesök är en viktig del för att öka sjukvårdens servicenivå.

Berit bloggar om behovet hembesök, det gör även Kerstin Keen på sin blogg.


Den 15 maj är det omval till regionfullmäktige. Rösta med Folkpartiet!

6 april 2011

Upphandla regionens IT-verksamhet

Lars Nordström (FP) lämnade nyligen in en motion till regionfullmäktige i vilken han föreslår att regionens IT-verksamhet upphandlas. Nordström förelår i motionen att regionens IT-verksamhet upphandlas under innevarande mandatperiod och att en utvärdering görs några år efter förändringens genomförande.

I motionen skriver Lars Nordström (FP) bland annat att ett av de uttalade syftena med bildandet av servicenämnden, vilken bland annat ansvarar för IT-frågor, var att kostnaderna skulle sänkas och servicenivån höjas. Nordström menar att så inte skett och det är därför angeläget att pröva om hela ansatsen var riktig. Han menar att en lämplig ny inriktning skulle kunna vara att upphandla IT-tjänsterna för att få en press på kostnaderna och också hela tiden hålla regionens IT ajour med teknik och servicenivå.

Utvecklade vårdkedjor ger högre kvalitet

Enskilda patienter ska inte behöva känna av gränser. Sjukvårdens höga kvalitet beror på duktig och högt specialiserad personal i varje moment av omhändertagandet. Däremot brister det för ofta i övergången mellan olika delar av vården. Under nästa mandatperiod vill Folkpartiet prioritera utvecklingen av väl fungerande vårdkedjor inom sjukhusen, mellan sjukhus och vårdcentraler och över till den kommunala hälso- och sjukvården. Det är särskilt viktigt för dem som ofta behöver sjukvården.

Rösta med Folkpartiet i omvalet till regionfullmäktige den 15 maj.

5 april 2011

Sjukvård är en serviceverksamhet

Vården är till för att hjälpa människor med behov och se till att de får rätt och riktig vård oavsett vilka förutsättningar man har som individ. I en komplex sjukvårdsorganisation riskerar den enskilda människan att komma i kläm om det är regler och strukturer som styr istället för människors behov. Folkpartiet vill under nästa mandatperiod arbeta för att göra sjukvården mer serviceinriktad. Människors möjlighet att komma i kontakt med vården måste förenklas. Det ska bli lättare att boka tid och bli väl mottagen utan att hänvisas vidare.

Den 15 maj 2011 är det omval till regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Rösta med Folkpartiet Liberalerna!


Berit bloggar om servicen inom sjukvården.

4 april 2011

De viktigaste 5 frågorna för Folkpartiet i regionvalet i Västra Götaland

I dag presenterade Folkpartiet Liberalerna i Västra Götalandsregionen sitt valmanifest inför valet den 15 maj. Nedan hittar du våra fem viktigaste frågor.

Vår största framtida utmaning är att långsiktigt ha råd att finansiera den välfärd och den samhällsservice vi vill ha. Det handlar om att vi i regionen måste skapa arbetstillfällen och tillväxt. För att nå dit måste kreativiteten hos våra invånare och organisationer frigöras. Det behövs människor som vill och vågar sticka ut, utveckla nya idéer och starta nya företag. Den kreativa regionen är för oss ett Västra Götaland som präglas av nytänkande, mer forskning, ökat entreprenörskap, aktivt miljöarbete och ett blomstrande kulturliv.


1) Bättre service inom hälso- och sjukvård
I en liberal hälso- och sjukvård är det patienten som styr – inte strukturen. Folkpartiet vill ändra perspektiv och göra sjukvården mer serviceinriktad. Patienten ska möta en vilja att ge god service. Viktiga steg är bättre möjligheter till hembesök och bokningar via internet.

2) Lyft ungas psykiska hälsa
Ungdomar är den grupp i samhället som anser sig må sämst. Ungas ohälsa beror till stor del på psykisk ohälsa. Folkpartiet vill öka resurserna för att förebygga den psykiska ohälsan bland ungdomar.

3) Mer valfrihet inom vården
Resultatet av vårdvalet inom primärvården är ökad valfrihet, bättre tillgänglighet och högre service. Folkpartiet vill under nästa mandatperiod också införa fler vårdvalsmodeller, till exempel inom mödrahälsovård och sjukgymnastik.

4) Kreativitet och entreprenörskap ger växtkraft
Utan kreativa människors idéer sker ingen utveckling. Folkpartiet vill under nästa mandatperiod börja åstadkomma en attitydförändring bland människor, företag och organisationer i Västra Götaland för att stimulera kreativitet, initiativ och entreprenörskap.

5) Enkel och smidig kollektivtrafik
Det ska vara enkelt och smidigt att resa kollektivt. Kollektivtrafiken ska underlätta för studerande och för arbetspendlare, så att tåget eller bussen blir förstahandsvalet för fler. Folkpartiet vill verka för ett enkelt och enhetligt prissystem i hela regionens kollektivtrafik.

I bloggosfären: Daniel Andersson, Catrine Norrgård,

2 april 2011

Frihet att välja själv

Det är individen som ska bestämma över sin vardag, inte kommunen. Med ökad valfrihet och ett större utbud av aktörer ökar tillgängligheten, kvaliteten och effektiviteten inom såväl äldreomsorgen som i stödet till personer med funktionsnedsättning. Det skriver David Lega, (KD), Maria Rydén, (M) och Ann Catrine Fogelgren, (FP), i en replik på GP debatt om lagen om valfrihet.

Läs regionrådet Jonas Andersson som bloggar om valfrihet.

Tidigare inlägg på GP: 1, 2