5 december 2012

Göteborg får nystartskvarter!

Axel och Helene
Folkpartisterna Axel Darvik och Helene Odenjungs motion om att skapa nystartskvarter blir verklighet. Alla partier är eniga om motionens förslag. 

- Detta är ett steg för att göra Göteborg till en mer spännande och framåtblickande stad. För entreprenörer i norra Europa ska Göteborg bli den självklara platsen när man ska starta ett nytt företag, säger Axel Darvik (FP), ledamot i kommunfullmäktige.

- Genom nystartskvarter eller "Entreprenörernas hus" på ett eller flera ställen, kan vi både kraftsamla, stödja och hjälpa entreprenörers idéer till verklighet tillsammans med exempelvis Drivhuset, Companion, Nyföretagarcentrum och BRG. De är ett viktigt första steg för att underlätta för företagare som vill etablera sig i Göteborg, avslutar kommunalrådet Helene Odenjung (FP).


I nyhetsflödet: SR,

4 december 2012

Nytt nummer av GöteborgsLiberalen

I dagarna kommer det nya numret av GöteborgsLiberalen i brevlådan. Som alltid kan du läsa tidningen här på bloggen. 

// Redaktionen


30 november 2012

Stadsdelarna kan gå plus med privata äldreboenden

Det är hög tid att låta våra äldreboenden i Göteborg drivas privat, kooperativt eller via intraprenad. En sådan mångfald kan lösa den mycket svåra ekonomiska situation som stadsdelsnämnderna har hamnat i, skriver Bo Anderssen (FP) på GP debatt.

27 november 2012

Gårda mer än billiga bostäder

Det finns ansvariga politiker som vill riva landshövdingehusen i Gårda. Men det finns också ansvariga politiker som inte vill riva, och jag är en av dem, skriver Kjell Björkqvist (FP) på GP debatt.

1 oktober 2012

Genomför en skolbiblioteksutredning i Göteborg

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Helene Odenjung (FP) och Ann Catrine Fogelgren (FP) att Göteborgs stad genomför en skolbiblioteksutredning.

– Läsning är grunden för allt lärande och är avgörande för att ge eleverna ett levande språk och verktyg att ta till sig andra kunskaper. Skollagen kräver att alla skolenheter, oavsett huvudman, ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Därför vill vi att det genomförs en lokal skolbiblioteksutredning, säger kommunalrådet Helene Odenjung (FP).

En rapport från Kungliga biblioteket visar att hälften av landets elever saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek. En av sex elever saknar helt skolbibliotek. Ett 50-tal kommunala skolor i Göteborg valde att inte besvara undersökningen. 46 skolor svarade att de inte har tillgång till något skolbibliotek, varav 19 kommunala.

– Tillgången till skolbibliotek, resurser och bibliotekarier varierar kraftigt både inom och mellan stadsdelarna och vi vill få en kartläggning över situationen. Biblioteken i skolan fyller en viktig funktion och är en plats för lust och lärande. Utan bildning kan vi inte vända vikande kunskapsresultat, avslutar biträdande kommunalrådet Ann Catrine Fogelgren (FP).

24 september 2012

Pröva vår strategi för billigare bostäder

Det ekonomiska utanförskapet är det största hindret för att skapa en stad för alla. Därför är vår strategi för hur man kan bygga billigare bostäder och bevara äldre lägenheter med låga hyror väl värd att pröva, det  skriver Kjell Björkqvist och Kristina Bergman Alme (FP) på GP debatt.

Läs Kjell och Kristinas motion om en strategi för billiga bostäder. 

3 september 2012

Regeringen kraftsamlar – nu är det dags för Göteborg

Fogelgren (FP)
Regeringen kommer i höstbudgeten att inkludera en satsning på 100 miljoner kronor årligen för att stärka kommunernas arbete mot utanförskap. I Göteborg är områdena Gårdsten, Hjällbo, Norra Biskopsgården samt västra och östra Bergsjön aktuella.

– Det här är en välkommen satsning på Göteborg. Nu när regeringen kraftsamlar på allvar är det dags för majoriteten att leverera de resultat som behövs för att kunna ta del av satsningen, säger Ann Catrine Fogelgren (FP), biträdande kommunalråd i Göteborg.
Stödet föreslås få formen av ett prestationsbaserat bidrag till kommuner som presenterar förbättrade resultat inom utbildning, sysselsättning och försörjningsstöd.

– Regeringen gör mycket på nationell nivå. Men det är genom arbete, bra skolor, trygga bostadsområden och en oförsonlig kamp mot diskriminering som vi kan kraftsamla mot utanförskapet i Göteborg. Här har staden en resa att göra och det är dags för majoriteten att börja leverera på integrationsområdet, avslutar Ann Catrine Fogelgren (FP).

I nyhetsflödet: GP,

30 augusti 2012

Man får den äldrevård man betalar för

Brister i äldreomsorgen på Norra Hisingen har GP skrivit åtskilliga artiklar om de senaste åren. Nu i veckan togs två nya fall upp. Problemet i äldreomsorgen är att resurserna ofta används till andra verksamheter än de är avsedda för, skriver Bo Anderssen (FP) på GP debatt i dag.

9 augusti 2012

Rätta till systemfelet i äldreomsorgen

Hemtjänsten i Göteborg tvingas ställa in insatser och utföra servicen på kortare tid än vad som egentligen krävs. Ett systemfel som måste rättas till, skriver Ann Catrine Fogelgren (FP) på GP debatt i dag. Det med anledning av Ann Catrines interpellation om sparkraven inom hemtjänsten i Göteborg.

7 augusti 2012

Debatt om sparkraven inom hemtjänsten

I en interpellation till kommunfullmäktige väcker Ann Catrine Fogelgren (FP) frågan om vilka konsekvenser det blir av de nedskärningar som drabbar omsorgen av äldre i Göteborg.

– Det är inte acceptabelt att hemtjänstbesök ställs in för att det ska sparas pengar i stadsdelarna. Det är varken mänskligt eller förenligt med socialtjänstlagen. Det finns uppenbarligen systemfel som måste rättas till, säger Ann Catrine Fogelgren (FP), biträdande kommunalråd.

20 juli 2012

Skolan måste stötta begåvade

Göteborgs skolor har i uppdrag, enligt skollagen, att ge alla barn och elever bästa möjliga förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. När det kommer till sär­begåvade barn brister dock Göteborgs stad i sitt ansvar. Det är hög tid att öka intresset för elevers individuella förutsättningar och talanger samt inrätta spetsutbildningar i grundskolan, det skriver bland andra Helene Odenjung på GT debatt.

18 juli 2012

Tänkt nytt i Norra Masthugget

Norra Masthugget kommer när det byggs nya bostäder att bli en mycket attraktiv stadsdel vilket medför höga priser och hyror. Risken är att stadsdelen därmed blir otillgänglig för många. Vi föreslår följande punkter: ta fram en strategi för billiga bostäder, förtäta staden smart och ta tillvara de kvaliteter som finns samt få till en bra lösning av situationen med Oscarsleden, skriver Kjell Björkqvist (FP) och Charlotte Holm (FP) i byggnadsnämnden på GP debatt.

30 juni 2012

Nystart för skolan i Göteborg

Grundskolan i Göteborg behöver en nystart för att möta vikande kunskapsresultat, förbättra likvärdigheten och stärka förutsättningarna för lärande. FP föreslår i sitt budgetförslag att grundskolan ska lyftas ur stadsdelarna och i stället organiseras centralt i en gemensam skolnämnd, skriver Helene Odenjung, kommunalråd och gruppledare på GP debatt.

4 juni 2012

FP prioriterar skolan

Helene Odenjung, kommunalråd och gruppledare
I dag har kommunalrådet Helene Odenjung presenterat folkpartiet liberalernas budgetförslag, Det liberala alternativet, för Göteborgs stad 2013.

- Kunskapsresultaten fortsätter att försämras i Göteborg och likvärdigheten varierar både inom och mellan stadsdelar. Vi vill se en nystart för skolan och föreslår att ansvaret för grundskolan lyfts från stadsdelarna, säger Helene Odenjung (FP), i en kommentar till budgetförslaget.

- Ingen annan faktor är så viktig för skolans kvalitet som en kompetent och engagerad lärarkår. Genom fler karriärvägar och högre lön kan vi höja yrkets attraktionskraft. Därför genomför vi en riktad lärarlönesatsning på 30 Mkr. Fler måste välja att utbilda sig till lärare och vi måste bli bättre på att ta hand om de lärare vi redan har, fortsätter Helene Odenjung (FP).

Folkpartiet avsätter 50 Mkr för en särskild förskole- och grundskolesatsning för tidigare insatser och fokus på kunskap. Samtidigt återinrättas den Specialpedagogiska utredningsenheten för att garantera att elever i behov av extra stöd får de utredningar som krävs. Staden ansöker om spetsutbildningar, i matematik och språk, för att stimulera och utmana alla elever.

- Vi sätter fart på byggandet av nya bostäder och det ska planeras för minst 4 500 nya bostäder under 2013. Minskad byråkrati, ökad konkurrens och förtätning av staden är en förutsättning för fortsatt tillväxt, fortsätter Helene Odenjung (FP).

Lagen om valfrihet införs, samtidigt som en äldreombudsman och äldreinspektörer inrättas för att stärka äldres rättigheter och frihet att välja utförare. En särskild satsning på boendeutveckling på 20 Mkr inklusive korttidsboende genomförs. Volontärsverksamhet och kultur för äldre uppmuntras för att skapa guldkant. Folkpartiet vill även utreda ett införande av en äldrenämnd.

- Vi föreslår en rad reformer för att ge göteborgarna valfrihet och bättre valuta för skatten. Vi öronmärker resurserna för förskolan, grundskolan och till omsorgen av äldre. Det innebär en helt ny färdriktning för Göteborg, där vi lämnar över makten till göteborgarna att bestämma själva, det är den liberala skillnaden och alternativet, avslutar Helene Odenjung (FP).

Läs mer om Folkpartiets förslag till budget på FP:s hemsida eller på Helenes blogg.

24 maj 2012

Mer plask i Göteborg

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Kristina Bergman Alme att Göteborg stad tar fram ett vattenprogram, både när det gäller svalkande inslag och som en del av stadsrummet. Samtidigt ska stadens plaskdammar rustas upp och möjligheten till nya ska prövas vid nybyggnation.

- Vi vill se mer av vatten, gärna i parkerna och i Göteborgs stadsmiljö. Det får gärna plaskas mer i Göteborg, säger Kristina Bergman Alme (FP) ledamot i kommunfullmäktige. FP vill uppdatera 50-talets plaskdammar till något nytt och spännande.

- Det kan vara fontäner, labyrinter eller andra vattenhål som kan locka till sig lek, liv och rörelse när solen värmer på. Ett vattenprogram kan knyta ihop stadens närhet till vatten, avslutar Kristina Bergman Alme (FP).

22 maj 2012

Odenjung (FP) kommenterar rödgrön budget

I dag presenterade den rödgröna majoriteten sitt budgetförslag för 2013. Folkpartiets gruppledare Helene Odenjung kommenterar budgeten som innehåller många mål - men inga lösningar. 

- Ska Göteborg utvecklas till en kunskapsstad behövs högre ambitioner, visioner och tydligare styrning av skolan. Utan en öronmärkning av resurserna och tidiga insatser för eleverna försvinner pengarna i svarta hål. Vi saknar också riktiga satsningar på lärarna, nu är det bara vackra ord från majoritetens sida, säger kommunalrådet Helene Odenjung (FP).
- Det saknas tydliga satsningar och strategier för att stärka stadens företagsklimat och etablering av nya företag. Istället vill man förbjuda nya köpcentrum som kan bidra till ökad sysselsättning och skatteinkomster. Man tar gärna göteborgarnas pengar – men man har ingen förståelse för hur dem skapas, säger Helene Odenjung (FP).

Läs fler kommenterar från Alliansens gruppledare.

FP-rapport: Bättre insatser mot unga i riskzon

I dag presenterar Folkpartiet Liberalernas arbetsgrupp Tryggt Göteborg sin rapport ”Framtidstro för alla unga”, som innehåller en rad förslag hur Göteborgs stad bättre kan arbeta för att möta unga i riskzon och minska kriminaliteten bland ungdomar.

- Brottslighet drabbar alla, men redan utsatta människor drabbas allra värst. För oss är det en viktig uppgift att minska brottsligheten och öka tryggheten i Göteborg. Det viktigaste arbetet är brottsförebyggande och då handlar det om en bra politik för jobb och skapandet av en brottsförebyggande strategi som bidrar till en trygg skola och fritid för våra unga, säger Cecilia Wigström (FP), ledamot i kommunfullmäktige och sammankallande i arbetsgruppen.

I rapporten föreslås bland annat:
  • Etablera en enhet för traumatiserade barn
  • Mer praktik, lärlings- och korta yrkesutbildningar
  • Höjd lön för socialsekreterare som arbetar med utsatta barn och unga
  • Använd tidiga orossamtal
  • Utveckla ett koncept med ”nattvagnar” och mobila polisstationer
- Vi vet att ungdomar som hamnar i brottslighet ofta har andra problem. Därför ska ungdomar på glid mötas av tydliga och tidiga reaktioner samt snabbt få hjälp med att bryta sin destruktiva livsstil. Samhällets insatser ska visa respekt för den unges integritet och samtidigt klargöra att brottsligt handlande aldrig kan accepteras. Det är dags att höja ambitionerna, avslutar Cecilia Wigström (FP).

Läs rapporten: 


Framtidstro för alla unga i Göteborg
View more documents from Folkpartiet Liberalerna Göteborg.

Ann Catrine Fogelgren och Cecilia Wigström skriver om rapporten på GP debatt i dag. 

14 april 2012

Minska skolavhoppen i Göteborg

Helene Odenjung (FP)
Robert Hammarstrand (S) och Olle Ludvigsson (S) tar upp ett allvarligt samhällsproblem gällande skolavhoppen. Men innan socialdemokraterna lägger ansvaret på regeringen bör man städa framför egen dörr, skriver Helene Odenjung (FP) på GP debatt i dag.

Läs mer om Göteborgsregionens satsning Plug in som syftar till att minska avhoppen från skolan.

12 april 2012

På byggfronten intet nytt

Bostadsbrist är ett stort problem i Göteborg och därför är det frustrerande men också motiverande att sitta i fastighetsnämnden. Det har nu gått 15 månader av denna  mandatperiod och det är dags att se över hur det har gått. I tidningen kan man ibland läsa att det skulle vara mycket på gång, samtidigt som det står att det skulle vara ännu mer på gång om inte alla planer skulle överklagas. Är det så eller är verkligheten något helt annat? Gör majoriteten det som krävs?
 
Den statistik som ofta används visar antalet färdigställda bostäder, vilket naturligtvis är rätt eftersom det är inflyttningsklara bostäder som medborgarna efterfrågar. Nackdelen är att det inte utifrån sådana siffror går att bedöma majoritetens ambition eller förvaltningens effektivitet. Siffrorna påverkas av överklagande av byggplaner och konjunkturen i byggbranschen, vilket politikerna har svårt att styra över. En bättre statistik att undersöka är därför hur många planer som är påbörjade. Den visar majoritetens verkliga ambition. Jag har vid ett flertal tillfällen i nämnden efterlyst att vi skall ha detta som ett nyckeltal för uppföljningen, men majoriteten har inte varit intresserad av uppföljning. Informationen finns i form av beslut om markanvisning vid varje möte men det är svårt att se trenderna. En månad kan det vara 600 lägenheter och sen flera månader utan en enda. 

Jag har därför sammanställt hur många lägenheter som börjat planeras i en graf. Den visar dels antalet lägenheter som man påbörjat planer för, dels innevarande månaden och dels ett medelvärde för de senaste sex månaderna.

Markanvisningar i Göteborgs stad
Kraftansträngning gjordes i sista månaderna i förra mandatperioden. Under slutet av 2011 försökte man göra samma sak för att rätta till det årets siffror men utan att lyckas. Sedan dess har man inte startat en ända ny plan. Så för att svara på de inledande frågorna. Nej, det byggs inte tillräckligt mycket med bostäder och majoriteten gör inte ens i närheten av vad som krävs.

Pär Ekström (FP)
Ledamot i fastighetsnämnden

Inför ett fjärde år på teknikprogrammet

Om Sverige ska vara en framgångsrik industrination på 2000-talet måste vi förse industrin med duktiga ingenjörer. Rekryteringsläget börjar bli svårt och ingenjörer är eftertraktade på arbetsmarknaden. Det är dags att återinföra en gymnasieingenjörsexamen i Göteborg. Det skriver Helene Odenjung (FP) och Kristina Tharing (M) på GT debatt i dag.

10 april 2012

Låt byggföretagen betala sin detaljplan

Det behöver byggas många fler bostäder. Det vet alla. För att uppnå målet med att bygga bort bostadsbristen i Göteborg behövs nya grepp. Allt kan och skall inte styras politiskt. Marknaden är den som bygger utifrån de behov som finns. Men kommunen har ett stort ansvar genom det kommunala planmonopolet att möjliggöra det. Det skriver Kjell Björkqvist (FP) på GP debatt i dag och föreslår att byggföretagen ska få möjligheten att betala för sin egen detaljplan för att snabba upp processen. 

8 april 2012

Boende fick äta med avföring på händerna

Hetsjakten på den privata äldreomsorgen skapar en skev bild av kvaliteten på dessa jämfört med kommunala boenden. I Kärra finns ett kommunalt äldreboende som genererat en stor mängd Lex-Sarah-anmälningar. I ett av fallen lät personalen en strokedrabbad man äta sin mat med sin egen avföring på händerna, skriver Bo Anderssen (FP) på GP debatt idag.

4 april 2012

FP söker utredningssekreterare

Folkpartiet liberalernas nuvarande utredningssekreterare i Göteborg lämnar oss för nya spännande utmaningar. Vi söker därför förstärkning till FP:s kansli i kommunstyrelsen. Läs hela annonsen.

Nytt nummer av GöteborgsLiberalen

Nu kan kan du ta del av ett nytt nummer av GöteborgsLiberalen, Folkpartiet liberalerna i Göteborgs medlemstidning. Tidningen kommer i brevlådan efter påskhelgen.

GöteborgsLiberalen nr 2 - 2012

30 mars 2012

Miljöbov låtsas värna miljön i kväll

I kväll klockan 20:30-21:30 kommer Göteborg att uppmärksamma klimatfrågorna genom att delta i Earth Hour. För sjätte året i rad kommer ljusen att släckas längs Avenyn och på kommunala inrättningar, för att visa att Göteborg bryr sig om klimatet. Men ett äkta engagemang kräver att Göteborg gör mer än att släcka lyset en timme om året, det skriver Axel Darvik på GT debatt i dag.

28 mars 2012

Brister pekar på behov av rutiner och insatser inom hemtjänsten

Att samtliga hemtjänstlokaler med livsmedelshantering i Göteborgs stad har omfattande brister är oacceptabelt. Och det är inte ohederligt att få till en debatt om att förbättra detta förhållande, skriver Axel Darvik och Ann Catrine Fogelgren (FP) på GP debatt i dag i en replik.

20 mars 2012

Hemtjänsten kan inte hantera äldres mat

Nyligen presenterade Miljöförvaltningen rapporten Distribution av färdigförpackad mat inom hemtjänsten. Granskningen visar på omfattande brister runt om i stadsdelarna. Av 46 granskade kök konstaterades att samtliga inte levde upp till lagstiftningens krav. Även vid återbesök fann förvaltningen att krävda åtgärder inte hade vidtagits. Nu fordras omfattande insatser, skriver Axel Darvik och Ann Catrine Fogelgren (FP) på GP debatt i dag.

Läs rapporten från Miljöförvaltningen.

17 mars 2012

"Skolk en varningssignal om att allt inte står rätt till"

Förra året genomförde skolinspektionen en skolpliktsbevakning i 50 av landets grundskolor. Tillsynen visar att elever med stor frånvaro är ett utbrett problem, skolans åtgärder är inte tillräckligt effektiva, kommunerna saknar en samlad bild och ger ett otillräckligt stöd. Det är inte generellt för alla kommuner i landet, men i Göteborgs stad är detta ett problem.

Hög närvaro i skolan är avgörande för om eleverna ska kunna nå läroplanens mål. I undervisningen ger lärarna helheter och sammanhang, som aldrig kan prövas i prov och tester. Samtidigt är skolk en varningssignal om att allt inte står rätt till. Den signalen måste tas på allvar. Det skriver Helene Odenjung mfl på GT debatt i dag.

16 mars 2012

Äldres alkoholproblem är ett glömt område

Antalet äldre personer med riskfylld alkoholkonsumtion blir allt fler. Men endast en av fem kommuner uppger att de har rutiner för att möta denna grupp. Göteborgs stad tillhör inte undantagen. Enligt socialstyrelsens öppna jämförelser för 2012 finns det inte någon stadsdel i Göteborg som har rutiner för att möta äldres problem med alkohol.

Vi menar att äldres alkoholproblem är ett glömt område, som nu behöver få ökat fokus. Inte minst eftersom alkohol är en större hälsofara för äldre än för yngre eftersom många äldre samtidigt tar mediciner, vilket kan leda till allvarliga biverkningar. Det skriver biträdande kommunalrådet Ann Catrine Fogelgren på GT debatt i dag.

15 mars 2012

Inför ungdomsavtal i Göteborg

Folkpartiet har i en motion till kommunfullmäktige lagt förslag om att se över möjligheten att inför särskilda ungdomsavtal i Göteborg, där lönen ska vara minst 75 procent av lägstalönerna i avtalen. Det blir en låg lön för den unga personen, men avtalet ska vara tidsbegränsat och innebär att unga personer som i dag är arbetslösa får in en fot på arbetsmarknaden. Ungdomsavtal ger lägre lön i början samtidigt som de unga garanteras utbildning och handledning, det skriver Helene Odenjung (FP), Ann Catrine Fogelgren (FP) och Adam Cwejman på GP debatt.

8 mars 2012

Krönika 8 mars: Vård av förälder – en kvinnofälla i mediaskugga

Det övergripande målet för regeringens jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ett av fyra delmål som finns, handlar om att få till stånd en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge omsorg.

Det delmål som debatteras flitigt är fördelningen av föräldraförsäkringen. I dag den 8 mars, kvinnodagen, handlar många av debattinläggen just om detta. Nya siffror från Försäkringskassan visar att under 2011 togs 76,3 procent av föräldradagarna i Göteborg ut av kvinnor och 23,7 procent av männen. Det visar på en stor skevhet i jämställdheten som måste åtgärdas bland annat eftersom det drabbar kvinnor t.ex. genom lägre lön och sämre karriärmöjligheter.

Ett område som däremot sällan står i fokus för debatt eller ens i undersökningar med statistik över jämställdhet är anhörigvården. I väldigt stor grad är det kvinnor som tar hand om sina föräldrar och även svärföräldrar när de blir äldre och behöver någons stöd. Visserligen finns det i dag möjlighet att få närståendepenning för vård av svårt sjuk förälder om du avstår från ditt förvärvsarbete, men det behövs stöd även vid andra situationer – t.ex. vårdplaneringsmöten, läkarbesök eller liknande. I dag tar döttrar semester eller obetald ledighet från arbetet för att klara av att bistå och hjälpa den äldre.

Jag tänker mig att det behövs ett samhälleligt stöd som liknar det vi i dagligt tal kallar vab (vård av barn). Vi kan kalla det vaf (vård av förälder) och det skulle ge rätt till tjänstledighet och en ersättning som beräknas på samma sätt som tillfällig föräldrapenning. Det är svårt att orka med ett krävande heltidsarbete och samtidigt se till att ens föräldrar får tillräcklig hjälp. Är då vaf en kvinnofälla? Nej, jag tror inte det. Kvinnor hjälper redan i dag sina föräldrar, och till och med svärföräldrar, utan någon möjlighet till ersättning eller ledighet. Vi behöver däremot lyfta frågorna ur skuggan, och se till att den hörs i jämställdhetsdebatter och analyseras i studier framöver.

Ann Catrine Fogelgren, biträdande kommunalråd

24 februari 2012

Låt hemtjänst parkera fritt

I flera av Göteborgs stadsdelar upplever personalen situationen som väldigt problematisk och frustrerande. När hemtjänsten gör larmutryckningar kan det vara svårt att hitta p-plats nära den äldres bostad, särskilt på kvällar, nätter och helger. Det skriver biträdande kommunalrådet Ann Catrine FogelgrenGT debatt i dag.

8 februari 2012

Nej till fortsatt utredning av Göteborgs alkoholpolitiska riktlinjer

Majoriteten i sociala resursnämnden har valt att avslå förslaget om fortsatt utredning om stadens alkoholpolitiska riktlinjer. FP och M står kvar vid att behålla serveringstider fram till 05:00 i enlighet med nuvarande riktlinjer.

- Vi beklagar att majoriteten inte vill fortsätta att utreda frågan. För oss är det en självklarhet att följa upp stadens striktare krav på ordningsvakter och att det finns med som ett beslutsunderlag. Politiker ska inte bestämma när festen är slut och det är inte 5-krogarna som är problemet, säger Cecilia Wigström, 1:e vice ordförande i Sociala resursnämnden (FP).

I nyhetsflödet: GP, SR, GT, GT2, SR, DN, BT,

7 februari 2012

FP: Minska arbetslösheten - inför särskilda ungdomsavtal i Göteborg

I en motion till kommunfullmäktige föreslår folkpartisterna Helene Odenjung och Ann Catrine Fogelgren att Göteborgs stad anställer ungdomar som i dag får försörjningsstöd.

- Ungdomsarbetslösheten är hög i Göteborg och därför behövs nya insatser för att få unga i jobb. Att arbeta istället för att få bidrag ger unga möjligheten att få in en fot på arbetsmarknaden. Det offentliga behöver ta sitt ansvar genom att skapa riktiga jobb – istället för dyra projekt som inte leder till ett arbete, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

Förslaget innebär att staden står för kostnaden, för personer upp till 25 år, och arbetet kan utföras såväl hos privata företag som i offentlig sektor. Lönen motsvarar 75 % av avtalens lägstalön.

- Personer med långvarigt ekonomiskt bistånd har svårt att komma ut på arbetsmarknaden, trots att de besitter arbetsförmåga och kompetens. Vi ser nu en utveckling där ungdomar blir fast i arbetslöshet. Det är en utveckling som vi vill bryta med ungdomsjobb och särskilda avtal, avslutar Ann Catrine Fogelgren, biträdande kommunalråd (FP).

5 februari 2012

Dåligt underlag inför ett viktigt beslut

Sociala Resursförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya alkoholriktlinjer för kommunen. Förslaget innebär att inga krogar längre skulle tillåtas vara öppna efter kl. 03 på helgerna. Förslaget baseras på en undersökning gjord av Fredrik Spak på uppgifter fram till år 2010. Redan under 2011 har åtgärder satts in för att öka ordningen kring krogarna. Därför vill Folkpartiet och Moderaterna att en uppföljning görs av åtgärderna, innan beslut fattas i stängningsfrågan.

- Det är viktigt att vi har alla fakta om det ska fattas ett beslut som drastiskt kommer att förändra Göteborgs nöjesliv, tillägger Cecilia Wigström, i en kommentar. Oavsett om man är för eller emot öppet till kl. 05, borde man vara för fakta på bordet.

- Göteborg ska vara en stad med rikt krogliv och turistvänlig, säger Johan Fält (M) Jag är övertygad om att vi kan ta till andra åtgärder mot våldet än det långtgående beslutet att stänga 03.

Under 2011 genomfördes ett antal åtgärder som syftade till att påverka våldsutvecklingen. För det första så trädde uppdaterade kommunala alkoholriktlinjer i kraft den 1 juni 2011 och därmed utökades antalet ordningsvakter väsentligt vid varje krog som har öppet till kl. 05. Dessutom började polisen arbeta mer metodiskt för att stävja våldet genom bättre samverkan med krogarnas ordningsvakter och ökad närvaro på Avenyn.

Folkpartiet och Moderaterna yrkar därför på återremiss inför social resursnämndens sammanträde onsdagen den 8 februari.

27 januari 2012

Rödgröna förskolepolitiken har havererat

Den rödgröna förskolepolitiken är ett haveri och saknar visioner. Trots krisen fortsätter de rödgröna att motverka fler alternativ och initiativ som kan förbättra situationen i Göteborgs stadsdelar. Förskolans pengar används även till andra verksamheter, det skriver Helene Odenjung (FP) på GP debatt i dag.

Krönika: Hur lång tid får det ta?

I höstas besökte jag hemtjänstverksamheten på Opaltorget (SDN Västra Göteborg). Personalen lyfte flera problemområden, bland annat parkeringssituationen, som upplevs som väldigt problematisk. Hemtjänsten gör larmutryckningar och att då hitta en parkeringsplats nära bostaden är svårt, särskilt kvällar, nätter och helger. Det drabbar givetvis klienten/patienten som får vänta längre och personalen, som får böter när de väljer att parkera, trots förbud, för att snabbare kunna ge hjälp.

Att inte behöva parkera långt ifrån patientens bostad är också viktigt eftersom personalen bär på material som behövs. Personalen påpekar också att det händer att man är rädd för sin egen säkerhet när man tvingas parkera och gå för långa sträckor kvällar och nätter.
Stadsledningskontoret svarade mig, efter mitt studiebesök, att man var medveten om problemet och att ett ärende var på väg upp till kommunstyrelsen. Ärendet var uppe första gången i veckan (25/1) men beslut i frågan kommer fattas tidigast 8 februari.

Nyttoparkeringstillstånd finns, men det finns framförallt två olösta problem.
1) Idag gäller nyttoparkeringstillstånden inte för hemtjänsten
2) Nyttoparkeringstillstånden är dyra och en betungande utgift i verksamheten. Miljötillstånden som reducerat avgiften kraftigt har den rödgröna majoriteten avskaffat. (
se gårdagens blogginlägg)

Detta kan inte vara en omöjlig uppgift att lösa tycker jag. Redan 1998 uppmärksammade vi i Folkpartiet att det fanns ett problem att hitta parkeringar för distriktsjukvården och att det fick negativa konsekvenser för vårdtagarna. År 2003 föreslog sedan Jonas Ransgård (M) att nyttoparkeringstillstånden skulle utökas för att underlätta för hemtjänstpersonalen och hemsjukvården. I juni 2010 fick stadsledningskontoret i uppdrag att göra en nulägesbeskrivning över parkeringssituationen och vid behov föreslå åtgärder. Förslaget som vi ska besluta om nu är att ge trafikkontoret i uppgift att utreda nyttoparkeringstillstånden och informera hemtjänstpersonalen om gällande parkeringsregler.

Mer utredning alltså. Jag kommer yrka på att utredningen ska göras skyndsamt. En tydlig deadline verkar behövas. Jag förstår om hemtjänstpersonalen är frustrerad.

Ann Catrine Fogelgren, biträdande kommunalråd

26 januari 2012

Krönika: Avskaffandet av miljötillstånd drabbar hemsjukvården

Igår beslutade den rödgröna majoriteten i kommunstyrelsen att parkeringstillstånden för miljöbilar ska försvinna. De menar att parkeringstillstånden stimulerar till bilkörande och minskar andelen göteborgare som går, cyklar eller åker kollektivt.

Vi i alliansen menar att miljöbilar fortfarande är bättre än andra bilar och att kommunen ska fortsätta uppmuntra göteborgarna att köra miljövänligt. Därför vill vi behålla det särskilda tillståndet för miljöbilar. Av den totala bilparken i Göteborg är andelen miljöbilar fortfarande låg, 9,8 % i Västra Götaland. Därför behövs fortfarande incitamentet.

Beslutet att avskaffa miljöparkeringstillstånden har även andra konsekvenser. Hemsjukvården och distriktsköterskejouren har idag nyttoparkeringstillstånd för att snabbt kunna besöka sina patienter. Hemtjänsten borde också ha dessa tillstånd.

Problemet med nyttoparkeringstillståndet är att det är dyrt. Idag kostar ett tillstånd 10 000 kr per år och fordon. Det är en betungande utgift för hemsjukvården. Hittills har man kunnat kombinera tillståndet med ett miljöparkeringstillstånd och fått ner kostnaden dramatiskt till 65 kr för tre år! Detta har alltså socialdemokraterna, miljö- och vänsterpartiet alltså satt stopp för. Hemsjukvården och andra verksamheter som bistår göteborgare i svåra situationer kommer drabbas av ökade kostnader. För hemsjukvårdens utryckningar är cykel eller kollektivtrafik inte ett alternativ.

Ann Catrine Fogelgren, biträdande kommunalråd

24 januari 2012

"Uppmuntra göteborgarna att köra miljövänligt"


Det som för bara några år sedan betraktades som en viktig åtgärd för miljön anses nu miljöfarligt. De rödgröna majoriteten vill ta bort parkeringstillstånden för miljöbilar. Redan nu till sommaren skall de sista tillstånden utfärdas. Bilfientligheten har blivit starkare starkare än miljöengagemanget.

- Vi vill fortsätta att uppmuntra göteborgarna att köra miljövänligt. Ett ökat resande med kollektivtrafik och cykel är nödvändigt, men bilen kommer aldrig att ersättas helt. Miljöbiltillstånden har varit en bra morot för fler att välja miljöbil, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

Läs mer på Alliansen i Göteborgs blogg.

Uppdatering 26/1: Martin Wannholt, Helene Odenjung och David Lega skriver i dag på GT debatt om avskaffandet av
miljöbiltillstånden.

18 januari 2012

Alliansen föreslår barnkulturplan

Barn och unga ska ha rätt till kulturupplevelser och kulturskapande oavsett var de bor i staden. Så ser det inte ut idag då barn och ungas tillgång till kultur kan se mycket olika ut beroende på var man bor.

För att förändra detta har Alliansen i Göteborg lämnat in ett förslag till kommunstyrelsen om att upprätta en stadsövergripande barnkulturplan för Göteborg. Förslaget innebär att det arbete som nu pågår med revisionen av den kulturpolitiska strategin för Göteborg kompletteras med ett uppdrag att skapa en barnkulturplan.

- Göteborg behöver satsa på barnkulturen och det behövs ett helhetsgrepp i staden när det gäller barns rätt till kultur, säger biträdande kommunalrådet Ann Catrine Fogelgren (FP). Med en stadsövergripande plan kan vi se till att barn får samma förutsättningar framöver till uttryck och upplevelser.

Läs mer.

Bostadsbristens Göteborg orsakar hemlöshet

Socialstyrelsen har i veckan publicerat en kartläggning av antalet hemlösa i Sverige. Det visar sig att 660 personer i Göteborg befinner sig i akut hemlöshet. Det är en oerhört hög siffra. Lägg därtill de ytterligare 2 640 personer som saknar egen bostad och tvingas bo på sociala boenden, träningslägenheter eller hos bekanta. Detta måste vi göra något åt. När alla, mer eller mindre resursstarka, jagar efter bostad är det allt för lätt att prioritera ner de akut hemlösa – uteliggare och personer med social problematik. Detta måste vi göra något åt, det skriver Cecilia Wigström (FP) på GP debatt i dag.

13 januari 2012

6 800 förskolebarn går i för stora barngrupper

Barngrupperna och förskolekön har aldrig tidigare varit så stora samtidigt i Göteborg. Det är dags för den rödgröna majoriteten att sluta dölja sina brister. Trots ökade resurser och kraftig utbyggnad av förskoleplatser i Göteborg klarade inte ens hälften av stadsdelarna av att erbjuda plats inom fyra månader. Samtidigt går drygt 6 800 barn i för stora barngrupper i Göteborg, skriver Helene Odenjung (FP) på GP debatt i dag.

Helene utvecklar sitt resonemang om krisen i förskolan på sin blogg.

11 januari 2012

Ny politik för fler bostäder

Många vill bo i Göteborg och därför måste det byggas fler bostäder i snabb takt. Men den röd-gröna majoriteten når inte heller i år sitt eget modesta mål för byggandet. Nu behövs nya lösningar, det skriver bland annat folkpartisterna Pär Ekström och Kristina Bergman Alme på GP debatt i dag.

Läs gärna äldre nyheter på samma tema.

10 januari 2012

Odenjung (FP): Skriv in skolket i terminsbetygen

I dag uppmärksammar Göteborgs-Posten att endast två stadsdelar i Göteborg kan presentera jämförbar frånvaro vid samtliga skolor. Folkpartiet kräver nu att det införs skolk i betygen och kommungemensamma riktlinjer för hur frånvaron ska hanteras.

- Skolk är en allvarlig varningssignal om att något inte står rätt till. Den ska inte ignoreras. Att åtta av tio stadsdelar inte kan rapportera om eleverna skolkar duger inte. Staden är skyldig att hålla sig informerad och nu krävs det ändring. Vi vill att skolket rapporteras hem till föräldrarna utan dröjsmål och att det skrivs in i terminsbetyget, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP). Läs mer.