28 maj 2008

Alla kan bidra!

Idag har kommunalrådet Helene Odenjung (fp) presenterat folkpartiet liberalernas i Göteborg budgetförslag för 2009.

- Vi tror på den enskilda människan och vår politik bygger på ett förtroende för den enskildes kraft och vi menar att politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar, inte hinder, för initiativ och alternativ. Folkpartiet liberalerna driver en välfärdspolitik med tydliga prioriteringar av kärnverksamheter som skola och omsorg säger Odenjung.

- Vi är fler som betalar skatt än tidigare. Genom effektiviseringar, konkurrensutsätt-ning och viss försäljning, får vi finansiellt utrymme för satsningar på skola, äldreomsorg och kollektivtrafik. När dessa satsningar är genomförda sänker vi skatten för 2009 med 15 öre och ytterligare 10 öre 2010, fortsätter Odenjung.

- Vi ger Göteborgarna makten tillbaka över sina egna liv. Det är de som bäst vet vilken förskola, skola eller hemtjänst som motsvarar deras önskemål. För att nå dit genomförs en omorganisering av stadsdelsnämnderna till 11 SDN. Samtidigt införs ett flexiblare och rättvisare system som möjliggör för medborgarna själva att avgöra vart pengarna ska gå, i form av ett peng-system för förskolan och grundskolan, fortsätter Odenjung.

Satsningar: • förskolan får möjlighet att minska gruppernas storlek, införa platsgaranti samtidigt som öppna förskolor och språkförskolor stöttas.

• grundskolan tillförs 80 Mkr för en satsning på läsa-skriva-räkna garanti, på lärarfortbildning och insatser för elever både i behov av stöd och extra utmaningar.

• gymnasieskolans ersättning höjs för att ytterligare höja kvalitén, införa Nobelklasser, satsning på lärlingsutbildning samt införa en gymnasieingenjörsutbildning. Utbildningsnämnden förstärks med 30 Mkr.

• äldreomsorgen får 50 Mkr som kan användas för mer personal och fler aktiviteter som höjer kvaliteten i boendet.

• kulturnämnden förstärks med 20 Mkr bl a för arbetet med Göteborg som kulturhuvudstad 2014.

• sociala resursnämnden får 20 Mkr för att bl a kunna fullfölja Alliansens satsning på boende för hemlösa.

• kommunledningen förstärks med 6 Mkr för att säkra kompetensen när det gäller tortyrskadade, arbete med att motverka gängkriminalitet etc.

• en Jobb och integrations-satsning görs med 100 Mkr med bl a integrationsstrategi, validering och arbetsplatsförlagda utbildningar.

• kollektivtrafiken tillförs 130 Mkr för kvalitetshöjande åtgärder i form av fler bussar och tätare trafik.
- Fokus i folkpartiets budget är skolan och omsorgen om våra medborgare. Vi gör en särskild satsning på Universeum som möjliggör att alla elever får ett årligt besök på Universeum. Vi vill väcka intresset och fresta med sökande efter kunskap i de naturvetenskapliga ämnena, säger Helene Odenjung.

- För våra medborgares bästa behövs bra utbildning och bra omsorg, men vi behöver också minska klyftorna. Mångfald såväl när det gäller etnisk bakgrund som kön, ålder eller sexuell läggning, måste eftersträvas. Nya jobb och integration kan åstadkommas genom att Göteborg blir en "frizon" med förtroende från staten. Vi vill prova nya vägar för att matcha arbetslösa och arbetsgivare och nyföretagande. Vi behöver en bättre kollektivtrafik, bygga 2 500 nya bostäder under 2009 och ny älvförbindelse. Satsning på jämställd idrott, fler ridvägar och ett tryggare och vackrare Göteborg behövs för att se till helheten - Göteborg som en attraktiv stad för alla, fortsätter Odenjung.

- I folkpartiet liberalernas budget finns och fler förslag som gör att Göteborg – staden i våra hjärtan – blir en ännu bättre stad att leva i. Ett Göteborg präglat av initiativ och alternativ. Ett Göteborg där mångfald ses som en styrka. Ett Göteborg som fokuserar på skola, vård och omsorg. Alla kan bidra! avslutar Helene Odenjung.

(Fp-budgeten finns som pdf-dokument på Göteborgs stads hemsida,
www.goteborg.se eller på folkpartiet liberalerna i Göteborgs hemsida, www.folkpartiet.se/goteborg.
Den kan också beställas i pappersversion eller som pdf-dokument via stadssekreterare Stefan Landberg på e-post
stefan.landberg@stadshuset.goteborg.se eller på 0707-61 27 41.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar