20 februari 2009

Lotsa funktionsnedsatta rätt direkt!

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Janson (FP), Jonas Ransgård (M) och Carina Liljesand (KD), att kommunstyrelsen utreder förutsättningarna för en mer samlad vägledning för enskilda med funktionsnedsättning.

- Många människor med funktionsnedsättningar kan vittna om hur tröstlöst mötet med den offentliga apparaten kan vara. De verksamheter som egentligen är till för dem upplevs istället som en motpart. Var och en ser till sin del, sitt ansvarsområde och inte till hela människan bakom funktionshindret, menar Janson, Ransgård och Liljesand.

- Olika huvudmän, stat, region, kommun och administrativa enheter inom dessa hanterar de olika delarna och ibland rentav samma eller snarlika insatser som den enskilde bollas emellan. Skillnaderna i vilket stöd som erbjuds kan också bero på vem som fattar beslutet. För en person med en dessutom ny omvälvande livssituation i bagaget, kan det vara väl så förödande som själva förändringen i livssituationen som sådan. Att ens veta sina behov och stå upp för sin rätt att få dem tillgodosedda är i det läget inte helt enkelt, säger Janson, Ransgård och Liljesand.

- För psykiskt funktionshindrade finns sedan ett antal år så kallade personliga ombud, som är en form av kontaktperson med ett ansvar för att bistå och å den enskildes vägnar se till att samordna insatserna på bästa sätt för rätt insatser i rätt tid från rätt instans. Det ger sammantaget såväl välfärdsvinster som samhällsekonomiska vinster. Det kan finnas anledning att pröva något liknande även för övriga funktionshindersgrupper, avslutar Janson, Ransgård och Liljesand.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar